تعبير خواب مو

دیدن موی بلند در خواب نمایانگر این است که شما روی یک نقشه یا موقعیت متمرکز می‌شوید.

ازنظر کارل یونگ: تعبیر خواب مو خواب مو بیانگر اغوا، احساس، غرور و سلامت است. بیانگر نگرش‌های شماست.

معبران غربی تعبیر خواب مو را به شکل زیر می‌دانند:

  • خواب شستن مو نشانه نگرانی و اضطراب در بیداری است.
  • خواب بستن مو بیانگر غم و ناراحتی است.
  • خواب موی گیس کرده در خواب نشانه مورد تمسخر واقع‌شدن است.
  • دیدن خواب موی فر نشانه سود کاری برای صنعتگران است.
  • تعبیر خواب سوزاندن مو نشانه خیانت، زندگی توام با بدبختی است.
  • اگر اندام خود را در خواب پوشیده از مو ببینید، علامت آن است که انقدر بدرفتاری می‌کنید که همه شمارا ترک می‌کنند.
  • اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت آن است برخلاف اصول اخلاقی با دیگران رفتار می‌کند.
  • اگر خواب ببینید موی سرتان بسیار نرم است و سریع رشد می‌کند، علامت آن است که زندگی‌ای لبریز از نعمات و شادمانی به روی شما خواهد گشود.
  • چنانچه مردی خواب ببیند موی زنی را نوازش می‌کند، تعبیرش جلب اعتماد  زنی شایسته است، حتی در شرایطی که او ازنظر دیگران محکوم و طردشده است.
  • اگر  ببیند زنی موی سرش با گل‌هایی سفید تزیین شده است، یعنی که در زندگی با دردسرهایی روبرو خواهد شد، اما اگر با شکیبایی و صبوری و پشتکار با دردسرها روبرو شود، سرانجام خوبی خواهد داشت.

قیچی کردن مو

 

تعبير خواب مو قيچي كردن

در حالت کلی دیدن تعبير خواب مو قيچي كردن و کوتاه کردن مو در خواب تعبیر خوبی ندارد. جز در شرایطی خاص.

اگر خواب ببینید که موی سرتان را اجبارا کوتاه می‌کنید اشاره به این دارد که عشقتان را از دست خواهید داد و یا اینکه فردی عزیز را از خود می‌رنجانید.

گر زنی در بیداری موهای بلندی دارد و در خواب ببیند که موهای سیاه او کوتاه شده احترام و آبرویش لکه دار می‌شود.

داشتن موی بلند برای مردان در خواب نشانه آبرو و جاه و مقام است و اگر مردی در خواب ببیند موی خود را کوتاه کرده است دلیل بر بی‌آبرویی از دست دادن اعتبار نیست چرا که در دورانی قرار داریم که اکثریت مردان موی خود را بلند نمی‌کنند.

اگر زنی خواب ببیند که موهایش را قیچی کرده‌اند و یا در عالم خواب درک کند که موهایش قیچی شده است و یا در خواب ببیند که قیچی با موهایش برخورد کرده است خوب نیست زیرا آن زن بدنام خواهد شد و مورد تهمت قرار می‌گیرد.

قیچی زدن مو

ابن سیرین

دیدن مو در خواب دلیل بر جاه و عزت است و برای کسی که گیسو دارد زنان و سادات دلیل مال است و برای صوفیان دلیل بر دوستی با اهل پیغمبر است.

کوتاه کردن مو دختر در خواب دلیل بر شادی و مقصود مرد است و گرفتاری‌های آن مرد.

عبیر موی سر برای مردها غم و اندوه بوده ولی برای زن‌ها زینت و آرایش است.

تعبیر دیدن موی حیوانات، مال و اموال کم و اندک است

تعبیر موی زیر بغل، نرسیدن به خواسته و غلبه کردن دشمن است.

اگر ببینی موی سینه را تراشیده‌ای، یـعـنـی قرض خود را پرداخت می‌کنید.

اگر ببینی موی پشت گردن خودت را زده‌ای، یـعـنـی بدهی تو پرداخت می‌شود.

 

تعبیر خواب کچلی و طاسی

اگر کسی که کچل است در خواب ببیند مو درآورده است، یـعـنـی بدهکار می‌شود.

اگر ببینی با شخصی کچل، ارتباط و مصاحبت داری، یـعـنـی با شخصی بزرگ دوست می‌شوی.

 

تعبیر خواب شانه زدن مو

خواب شانه کردن مو نشانه آن است که در امور مربوط به خود چندان دقتی به خرج نمی‌دهد و با این کار موقعیت پیشرفت، در زندگی را از دست می‌دهد.
اگر زنی خواب ببیند نمی‌تواند موهای خود را شانه کند، علامت آن است که به نامزد خود اهانت خواهد کرد و او را از دست خواهد داد

یونگ روانشناس سوییسی تعبیر خواب شانه زدن مو و نوازش آن را بیانگر نگرانی‌های شما در مورد تصویر و ظاهر خودتان می‌داند.

شانه زدن

 

 

تعبیر خواب تراشیدن موی سر

اما اگر مردی چنین خوابی ببیند از غم و اندوه نجات می‌یابد و اگر بدهکار باشد بدهی‌اش را پرداخت خواهد کرد.

اگر شخص ثروتمندی خواب ببیند که موهای بدن خود را تراشیده است نشانه این است که فقیر می‌شود ولی اگر این خواب را شخص فقیری ببیند نشانه این است که ثروتمند خواهد شد.

اگر شخصی خواب ببیند که تراشیدن موی سرخود با تیغ یا موبر ببیند آن شخص سود و منفعت به دست خواهد آورد.

تراشیدن موی سر

تعبیر ریختن موی سر

خواب ریزش مو نشانه احساس ناامیدی، پریشانی و نگرانی است

خواب ریختن مو می‌تواند نشانه ترس از شرمندگی یا خجالت دائمی باشد.

اگر فردی خواب ریزش مو ببیند به این شکل که موهایش به‌صورت دسته‌‌ای یا تکه‌ای می‌‌ریزند و در خواب یا پس از بیدار شدن شود، آبرو و اعتبار فرد در خطر است.

اگر یک زنی در خواب ببیند که موهایش به‌صورت دسته دسته می‌ریزد. در زندگی واقعی او از شنیدن طعنه‌های دل‌چرکین است را که می‌داند شوهرش عمدی به او کنایه می‌زند.

اگر کردی در واب ریختن موی خود را ببیند در بیداری به خاطر شکست در یک معامله کاری به عنوان فردی بی عرضه شناخته خواهد شد و از دیده شدن در بین اقوام و دوستان شرمنده است.

خواب ریختن موی سر اشاره به کمبود قدرت در مدیریت کار‌ها دارد؛ یعنی شما توان مسئولیت پذیری و بر عهده گرفتن کارها را ندارید. به همین دلیل احساسناتوانی و آسیب پذیری می‌کنید.

برچسب ها: , , ,

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of