تعبیر خواب برنج

دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن خواب برنج پخته و خام تعابیر متفاوتی دارد. رنج و زحمتی که برای کشت برنج کشیده می‌شود به‌نوعی در تعبیر خواب منعکس‌شده است. از دیدگاه ابن سیرین و بسیاری از معبران دیگر دیدن برنج خام در خواب اشاره به مال و ثروتی دارد که با تلاش به دست می‌آید. البته چنانچه یک شالیکار خواب برنج ببیند به معنی معبر خردمند دارد.

تعبیر خواب برنج

 یونگ پروفسور انگلیسی می‌گوید:

دیدن دانه‌های برنج در خوابتان نمادی از موفقیت، کامیابی، شانس، باروری و دوستی‌های گرم است. خواب دیدن اینکه شما برنج می‌خورید بیانگر شادی و آرامش در خانه است. دیدن خواب پختن بیانگر مسئولیت‌های جدید است که لذت زیادی برای شما به همراه خواهد آورد.

 

تعبیر خواب برنج پخته

تعبیر خواب برنج پخته ( دمی و کته) بسیار خوب است. به این معنی که حاجت فرد برآورده شده و او به خیر و نیکی خواهد رسید.

برنج پخته

 

تعبیر خواب نذری دادن برنج

اگر در خواب ببنید برنج پخته یا به کسی می‌دهید از جانب شما خیری به شخصی می‌رسد.

تعبیر خواب نذری دادن برنج نیز همین تعبیر را دارد و بسیار نیکوست.

تعبیر خواب برنج پخته به همراه شیر بسیار مثبت و خوب است. چراکه اشاره به رفاه و بی‌نیازی در آینده دارد.

در مقابل دیدن خواب خوردن برنج به همراه دوغ به معنی غم و اندوه تعبیر شده است.

برنج خام خوردن به معنی عجله در استفاده از نعمتی است که برای شماست  ولی شما صبور نبوده و عجله می‌کنید.

دیدن اینکه برنج می‌فروشید بیانگر این است که دیگران را شادی و آسایش‌تان شریک می‌کنید.

اگر در خواب خریدار برنج باشید در شادی و خرمی کسی شریک خواهید شد.

 

امام جعفر صادق

دیدن برنج در خواب بر سه وجه است. اول: مال،  دوم: حاجت،  سوم: خیر و منفعت که به بیننده خواب رسد.

تعبیر خواب برنج

برچسب ها: , ,

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of