تعبیر خواب عنکبوت

بسیاری از معبرین دیدن عنکبوت در خواب را دشمنی ضعیف و نادان تعبیر کرده‌اند. با این‌حال تعابیر مثبتی از دیدن عنکبوت در خواب وجود دارد.

این سیرین: اگر در خواب  ببینید عنکبوت در خانه یا اتاق شماست یکی از اهالی خانه یا افراد خانواده در شما خشم و نفرت به وجود می‌آورد. در این حالت  بیشتر حالت خشم، نفرت و نارضایتی مطرح است.

در تعبیر خواب عنکبوت آمده اگر عنکبوت را جایی غیر از خانه خویش ببینید دشمن ضعیف ناشناسی این حالت را در شما به وجود می‌آورد. عنکبوت دشمن نیست بدخواهی است که بیشتر از آزار رساندن  و تنفر نشات می‌گیرد.

هرچند که عنکبوت دشمن کوچکی است ولی می‌تواند باعث خشم و برانگیخته شدن نفرت شود. عنکبوت گویای کراهت و نفرت است و هرجایی که باشد تعبیر به همان‌جا برمی‌گردد.

 

دیدن عنکبوت در خواب آقایان

دیدن عنکبوت در خواب، دلیل بر وجود مردی ضعیف و گمراه است . اگر بیند عنکبوت را گرفت، دلیلش این است که بر چنین مردی پیروز می‌شود.

 

تعبیر خواب تار عنکبوت

تعبیر خواب تار عنکبوت گرفتاری و دست و پاگیری برای شما است .تشویش‌های کوچک و ناراحتی‌های مختصر در خواب های ما به‌صورت تار عنکبوت ظاهر می‌شود. دیدن این‌که خانه ، اتاق یا محل کار خود را از تارعنکبوت پاک می‌کنید خوب  تعبیر شده است؛ این عمل استعاره از این است  که ناراحتی‌ها و تشویش‌ها را از خود می‌زدایید و آرامش را به دست می‌آورید. اگر ببینید صندوق یا کمد شما تارعنکبوت بسته با همسرتان کدورت پیدا می‌کنید. اگر ببینید که آشپزخانه تارعنکبوت دارد در این صورت با همسرتان قهر می‌کنید.

دیدن تنیدن تار عنکبوت، نشانه خوبی است. این خواب به این معنی است پس از کاری سخت پاداشی بزرگ نصیبتان می‌شود.

تنیدن تار

تعبیر خواب نیش عنکبوت

اگر خواب ببینید عنکبوتی شما را نیش می‌زند، نشانه آن است که از دست دشمنان خود عذاب خواهید کشید  درواقع نیش عنکبوت در خواب، به مادر یا زنانی که در زندگی شما مهم هستند اشاره دارد. دیدن نیش عنکبوت در خواب یعنی شما با آن فرد به مشکل خواهید خورد. آن شخص احتمالا مادر غیرقابل‌ تحمل یا زن دیگری است تلاش می‌کند شما زیر سلطه خودش بگیرد.

تعبیر  خواب تعداد زیادی عنکبوت خوب است.  دیدن تعداد زیادی عنکبوت به این معنی است  که شما در سخت‌ترین شرایط و موقعیت‌های زندگی از حمایت خانواده و دوستان خود برخوردار می‌شوید . آن‌ها به شما  کمک می‌کنند تا از دایره مشکلاتی که دارید بیرون بیایید.

نیش عنکبوت

 

تعبیر خواب عنکبوت بزرگ

دیدن  خواب عنکبوت بزرگ تعبیر مثبتی دارد.

دیدن عنکبوت بزرگ در خواب اشاره به مساعدت بخت و اقبال برای رسیدن به ثروتی عظیم است.

اگر خواب ببینید عنکبوتی بزرگ به همراه عنکبوتی کوچک به‌طرف شما می‌آید، نشانه آن است که تا مدتی کامیابی و سعادت همراه شما خواهد بود. اما اگر خواب ببینید عنکبوتی بزرگ شمارا نیش می‌زند، نشانه آن است که دشمنان سعادت و خوشبختی شمارا به‌گونه‌ای نابود می‌سازند.

اگر خواب ببینید از عنکبوتی بسیار بزرگ می‌گریزید، نشانه آن است که ثروتی را از کف خواهید داد.

اگر خواب ببینید عنکبوتی بسیار بزرگ به‌طرف شما می‌آید و شما او را می‌کشید،  این کشتن نشانه آن است که مقام مناسبی به چنگ می‌آورید. اما اگر بعد از کشتن عنکبوت متوجه شوید دیگربار زنده می‌شود و به دنبال شما می‌گذارد، علامت آن است که وضعیت مالی شما متزلزل شده و  شما را تحت‌فشار قرار خواهد داد.

معبران غربی دیدن عنکبوت در خواب را نشانه یک تحول مثبت در امور می‌دانند.

برچسب ها: , , ,

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of