جستجوی تعبیر خواب


تعبیر خواب پیشنهادی

آخرین تعبیر خواب

تعبیر خواب آروغ

تعبیر خواب آروغ ابراهیم کرمانی اگر بیند که درخواب آروغ برمی آورد ، دلیل بود که سخنی بگوید که او را از آن حرمتی بود . اگر بیند که با […]

مشاهده

 تعبیر خواب اتاق خواب

 تعبیر خواب اتاق خواب هانس کورت اگر دختری خواب اتاق خوابی تمیز و زیبا را ببیند ، به معنای آن است که مردی ثروتمند به او پیشنهاد ازدواج می‌دهد . […]

مشاهده

تعبیر خواب اتاق

تعبیر خواب اتاق منوچهر مطیعی تهرانی اتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست . اگر اتاقی که در خواب خود می بینید و به آن […]

مشاهده

تعبیر خواب اپرا

تعبیر خواب اپرا  آنلی بیتون اگر کسی در خواب ببیند که به عنوان تماشاگر ، در اپرایی حضور یافته است ، بدین معنا است که با دوستانی هم سلیقه آشنا […]

مشاهده

تعبیر خواب ابلیس

تعبیر خواب ابلیس حضرت دانیال دیدن ابلیس به خواب ، دلیل بر دشمنی بود بد دین و دروغ و زن فریبنده و بی شرم ، که همه را بدی آموزد […]

مشاهده

تعبیر خواب ابزار جراحی

تعبیر خواب ابزار جراحی آنلی بیتون دیدن وسایل و ابزار در خواب ، نشانة آن است که از مسئولیتی و بی اعتنایی دوستی نسبت به خود رنج خواهید برد .

مشاهده

تعبیر خواب آرواره

تعبیر خواب آرواره آنلی بیتون ۱ـ تعبیر خواب آرواره  بد هیبت در خواب ، علامت آن است که دوستان نسبت به هم رفتار مطلوبی نخواهند داشت . ۲ـ اگر خواب […]

مشاهده

تعبیر خواب زنده شدن مرده

تعبیر خواب زنده شدن مرده امام صادق اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است. تعبیر خواب زنده شدن مرده حضرت دانیال اگر بیند که مرده بود […]

مشاهده

تعبیر خواب افسانه

تعبیر خواب افسانه از کتاب سرزمین رویاها یک افسانه تعریف می کنید : یک اتفاق مهم و خوشایند رخ می دهد . دیگران یک افسانه تعریف می کنند : باید […]

مشاهده