جستجوی تعبیر خواب
فیلتر
Filter by Custom Post Type
فیلتر براساس
امام صادق(ع)
حضرت یوسف
حضرت دانیال
ابن سیرین
آنلی بیتون
لوک اویتنهاو
منوچهر مطیعی تهرانی

آخرین تعبیر خواب

تعبیر خواب مدفوع

بسیاری از معبران تعبیر خواب مدفوع چه مدفوع انسان بالغ و چه مدفوع بچه را  خوب نمی دانند. برخی از تعبیرگران به واسطه مناسب نبودن این گونه خواب‌ها دیدن مدفوع را به پول تفسیر کرده‌اند. پولی که از راه حرام بدست آمده باشد می‌تواند خود را به صورت دیدن مدفوع در خواب نشان دهد. البته […]

مشاهده

تعبیر خواب نوزاد

آنلی بیتون در تعبیر خواب نوزاد  می‌گوید: تعبیر خواب نوزاد که تازه متولد شده در خواب ، علامت آن است که بزودی سرگرمیها و شادیهای لذتبخشی تجربه خواهید کرد . اگر دختری خواب ببیند نوزادی دارد ، نشانة آن است که متهم به افراط در خوشگذرانیهای غیر اخلاقی خواهد شد . اگر خواب ببینید نوزادی […]

مشاهده

تعبیر خواب گل

تعبیر خواب گل  امام جعفر صادق دیدن گل به خواب شش وجه بود. اول: فرزند. دوم: دوست. سوم: مردی دون همت. چهارم: کنیزک. پنجم: غلام. ششم: نامه. اگر ببیند که از میان  آب عمیق گل برآمد و خود را بشست ، دلیل که از غم رها شود. تعبیر خواب گل ابن سیرین اگر بیند که […]

مشاهده

تعبیر خواب سفر

تعبیر خواب ابن سیرین اگر کسی بیند که سفر کرد و آنجا که رفت بهتر از آنجا بود که بود ، دلیل است که حالش نیکو گردد . اگر کسی آنجا که رفت بدتر از آنجا بود که بود ، تاویلش به خلاف این بود. تعبیر خواب سفر ابراهیم کرمانی اگر بیند که سفر کرد […]

مشاهده

تعبیر خواب گردو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعبیر گردوی با پوست و گردوی بدون پوست یعنی مغز گردو متفاوت است و این تفاوت کلی است . گردو با پوست مالی است حرام که آگاهانه از آن استفاده می شود . همان طور که پوست گردو دست مصرف کننده اش را رنگین و سیاه می کند در خوابهای ما […]

مشاهده

تعبیر خواب بچه

لوک اویتنهاو می گوید: فرزند خود : خوشبختی کودکی همراه مادرش: اوقات مبارک بچه های کوچک: غم و غصه دیدن کودکان بیشمار : فلاکت کودکان زیباروی: شادی و سلامتی کتک زدن یک بچه: بی عدالتی بچه ای که میدود: نیکبختی محمدبن سیرین گوید: اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل […]

مشاهده

تعبیر خواب حاملگی

حامله بودن در خواب بیانگر تولد یک ایده جهت پروژه یا موقعیت جدیدی است که در زندگیتان به وجود آمده است. این خواب در زنان باردار بیشتر ناشی از اضطرابات و نگرانی در مورد وضع حمل و زایمانشان است. تعبير خواب حاملگی به روايت امام جعفر صادق تعبیر خواب حاملگی نوزاد پسر از نظر امام […]

مشاهده

تعبیر خواب موش

تعبیر خواب موش ، به معنی  زنی بود که به ظاهر آراسته و فریبنده داشته و در باطن فاسد است . اگر شخص  بیند موشی گرفت ، یعنی که زنی اینچنین خواهد . اگر دید موشان بسیار درخانه او جمع شدند و همه یک رنگ بودند ، دلیل که به قدر موشان زنان در خانه […]

مشاهده

تعبیر خواب دندان

حضرت دانیال در تعبیر خواب دندان می گوید: دندان در خواب به معنی خانواده صاحب خواب است. دندانهای بالا دلالت کند بر جنس مذکر  و دندان پایین ، دلالت کند بر جنس مونس  و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهای کناری آن ، […]

مشاهده