جستجوی تعبیر خواب


تعبیر خواب پیشنهادی

آخرین تعبیر خواب

تعبیر خواب اعتراف

تعبیر خواب اعتراف لیلا برایت اگر در خواب ببینید کسی به چیزی اعتراف می‌کند ، بیانگر آن است که به شما تهمت می‌زنند . اگر در خواب ببینید که از […]

مشاهده

تعبیر خواب آه و ناله

تعبیر خواب آه و ناله درکتاب سرزمین رویاها آمده  : خواب آه و ناله : شادی گریه و زاری : فرد مورد علاقه تان را از دست خواهید داد بچه […]

مشاهده

تعبیر خواب بدخلق

تعبیر خواب بدخلق از لیلا برایت اگر در خواب احساس کنید که بد اخلاق هستید ، نشانه‌ی آن است که اوقات خوشی پیش رو دارید . تعبیر خواب بدخلق آنلی […]

مشاهده

تعبیر خواب برج

تعبیر خواب برج ابن سیرین دیدن حمل و اسد و قوس لشگر پادشاه است و دیدن ثور و سنبله و جدی پسر پادشاه و دیدن جوزا و میزان و دلو […]

مشاهده

تعبیر خواب اطاعت

تعبیر خواب اطاعت آنلی بیتون اگر در خواب دیگران از شما اطاعت کنند ، به معنای رسیدن به خوشبختی است . اما اگر در خواب مطیع دیگران باشید ، نشانه‌ی […]

مشاهده

تعبیر خواب اتو کردن

تعبیر خواب اتو کردن ازکتاب سرزمین رویاها تعبیر خواب اتوکردن لباس ها: رقیبانتان برای شما دردسر جور می کنند . لباسهای یک مرد را اتو می کنید : یک عشق […]

مشاهده

تعبیر خواب اظهار عشق

تعبیر خواب اظهار عشق  آنلی بیتون ۱ـ اگر زنی خواب ببیند کسی به او اظهار عشق می کند ، نشانة آن است که آنطور که انتظار می رود کسی حاضر […]

مشاهده

تعبیر خواب اسفناج

تعبیر خواب اسفناج ابن سیرین دیدن اسفناج در خواب ، دلیل غم و اندیشه بود و خوردن وی ، دلیل بر مضرت و نقصان مال بود و اما اگر بیند […]

مشاهده

تعبیر خواب خورشت

تعبیر خواب خورشت در تعبیر خواب روان شناسی، غذاها و خوراکی هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل خوراکی هستند که ذهن ما از آن تغذیه می کند تا […]

مشاهده