جستجوی تعبیر خواب
فیلتر
Filter by Custom Post Type
فیلتر براساس
امام صادق(ع)
حضرت یوسف
حضرت دانیال
ابن سیرین
آنلی بیتون
لوک اویتنهاو
منوچهر مطیعی تهرانی

آخرین تعبیر خواب

تعبیرخواب ببر

تعبیرخواب ببر ابن سیرین ببر جانوری است درنده و از جمله سباع است و دشمن شیر است و دیدن وی به خواب دشمن قوی و دلیر است . لیکن کریم […]

مشاهده

تعبیر خواب تاریکی

تعبیر خواب تاریکی ابن سیرین تاریکی در خواب ضلالت است در راه دین . اگر بیند تاریکی فرا گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل که بر قدر آن ضلالت […]

مشاهده

تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب کفش از ابن سیرین دیدن کفش درخواب ، دلیل زن بود . اگر بیند کفش نو در پای کرد ، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد . […]

مشاهده

تعبیرخواب پیداکردن گنج

تعبیرخواب پیداکردن گنج در واقع نماد مال، ثروت و پول است. تعبیرخواب  گنج از منوچهر تهرانی دیدن پول در خواب خوب نیست و گنج نیز تعبیری نیکو به همراه نخواهد داشت. تعبیرخواب […]

مشاهده

تعبیرخواب ظرف مسی

تعبیرخواب ظرف مسی از ابراهیم کرمانی اگر در خواب دیدید که ظرف مسی صاف می کردید یعنی مشکلی به دست شمت گشوده می شود .حضرت دانیال دیدن مس را, در […]

مشاهده

تعبیر خواب عکس گرفتن

  تعبیر خواب عکس گرفتن و عکاسی کردن بعنی که برای انجام هرکاری بهتر است در آن کار دقت کامل و کافی داشته باشید. عکس گرفتن نماد مستند سازی است بنابراین […]

مشاهده

تعبیر خواب دست خط

تعبیر خواب دست خط از کتاب فرهنگ تفسیر رویا تعبیر خواب دست خط در خواب سمبلی از موافقت است یا به تعبیری دیگر آنچه اراده شما استوار است. اثراتی را […]

مشاهده

تعبیر خواب انگور

تعبیر خواب دیدن دیدن انگور سفید روزی حلال بود و دو جوان با او به زندان درآمدند یکی از آن دو گفت من خویشتن را به خواب دیدم که انگور […]

مشاهده

تعبیر خواب لاک پشت

تعبیر خواب لاک پشت دلیل بر مردی عالم است که از صحبت او فایده به مردم رسد. تعبیر خواب لاک پشت ابن سیرین اگر در خواب بیند لاک پشت داشت […]

مشاهده