جستجوی تعبیر خواب


تعبیر خواب پیشنهادی

آخرین تعبیر خواب

تعبیر خواب افسار

تعبیر خواب افسار آنلی بیتون مشاهده‌ی افسار در خواب ، به این معنا است که دست به کارهای نگران کننده‌ای می‌زنید که سود فراوانی به همراه دارد . اگر افسار […]

مشاهده

تعبیر خواب ابرو

تعبیر خواب ابرو از ابن سیرین ابروها دیدن به خواب دین بود . اگر بیند که ابروهایش تمام بود و هیچ نقصان در آن نبود ، دلیل است که زینت […]

مشاهده

تعبیر خواب افتخار

تعبیر خواب افتخار آنلی بیتون اگر خواب دیدید که به خاطر چیزی افتخار می‌کنید ، به این معنا است که در زندگی به آسایش و رفاه می‌رسید . به این […]

مشاهده

تعبیر خواب افسانه

تعبیر خواب افسانه از کتاب سرزمین رویاها یک افسانه تعریف می کنید : یک اتفاق مهم و خوشایند رخ می دهد . دیگران یک افسانه تعریف می کنند : باید […]

مشاهده

تعبیر خواب ابراز علاقه

تعبیر خواب  از کتاب سرزمین رویاها آمده است : یک زن متشخص به شما ابراز علاقه میکند : حقارت و شرمساری تعبیر خواب ابراز علاقه یک سیاستمدار یا تاجر به […]

مشاهده

تعبیر خواب آرنج

تعبیر خواب آرنج آنلی بیتون دیدن آرنج در خواب ، بدین معنی است که شما کارهای مهم و خوبی انجام می‌دهید ولی در مقابل ، دستمزد کمی دریافت می‌کنید . […]

مشاهده

تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب اینه ابن سیرین آینه در خواب جاه و ولایت بود . اگر بیند که آیینه به کسی داد ، دلیل کند ه مال و متاع خویش پیش کسی […]

مشاهده

تعبیر خواب آینده

تعبیر خواب آینده از کتاب سرزمین رویاها آینده خود را درخواب می بینید : فرصت این را پیدا می کنید که یک کدورت قدیمی را از میان بردارید . آینده […]

مشاهده

تعبیر خواب آرشه ویلون

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب آرشه ویلون : اشخاص دیگر در روابط عشقی شما دخالت خواهندکرد . به این مطلب رای دهید

مشاهده