جستجوی تعبیر خواب


تعبیر خواب پیشنهادی

آخرین تعبیر خواب

تعبیر خواب آرشه ویلون

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب آرشه ویلون : اشخاص دیگر در روابط عشقی شما دخالت خواهندکرد .

مشاهده

تعبیر خواب آهن

تعبیر خواب آهن ابن سیرین آهن معمول به خواب دیدن ، خادم بود و اگر نه معمول بود چیزی از متاع دنیا بدو رسد ، به قدر آهن . و […]

مشاهده

تعبیر خواب آهو

تعبیر خواب آهو از نظر ابراهیم کرمانی اگر بیند که آهو رافرا گرفت ، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شود . اگر بیند که گلوی آهو را […]

مشاهده

تعبیر خواب آهک

تعبیر خواب آهک حضرت دانیال اگر کسی بیند که با آهک ، موی از تن بسترد ، دلیل که اگر مال دارد ، به قدر آن موی که بسترده بود […]

مشاهده

تعبیر خواب اعتراف

تعبیر خواب اعتراف لیلا برایت اگر در خواب ببینید کسی به چیزی اعتراف می‌کند ، بیانگر آن است که به شما تهمت می‌زنند . اگر در خواب ببینید که از […]

مشاهده

تعبیر خواب آه و ناله

تعبیر خواب آه و ناله درکتاب سرزمین رویاها آمده  : خواب آه و ناله : شادی گریه و زاری : فرد مورد علاقه تان را از دست خواهید داد بچه […]

مشاهده

تعبیر خواب برج

تعبیر خواب برج ابن سیرین دیدن حمل و اسد و قوس لشگر پادشاه است و دیدن ثور و سنبله و جدی پسر پادشاه و دیدن جوزا و میزان و دلو […]

مشاهده

تعبیر خواب بدخلق

تعبیر خواب بدخلق از لیلا برایت اگر در خواب احساس کنید که بد اخلاق هستید ، نشانه‌ی آن است که اوقات خوشی پیش رو دارید . تعبیر خواب بدخلق آنلی […]

مشاهده

تعبیر خواب اتو کردن

تعبیر خواب اتو کردن ازکتاب سرزمین رویاها تعبیر خواب اتوکردن لباس ها: رقیبانتان برای شما دردسر جور می کنند . لباسهای یک مرد را اتو می کنید : یک عشق […]

مشاهده