جستجوی تعبیر خواب


تعبیر خواب پیشنهادی

آخرین تعبیر خواب

سوره الطارق

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره طارق می خواند ، دلیل او را فرزندی آید نیکو . حضرت امام جعفر صادق فرماید : کارهای دشوار بر وی آسان گردد

مشاهده

سوره الغاشیه

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره غاشیه می خواند ، دلیل که از هول قیامت ترسد و توبه کند و از آن ترس ایمن گردد . تعبیر خواب قرآن […]

مشاهده

سوره الفجر

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره فجر می خواند ، دلیل که به کارهای خیر مشغول شود . تعبیر خواب قرآن ابراهیم کرمانی گوید : حج اسلام کند . […]

مشاهده

سوره البلد

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره بلد می خواند . دلیل که صدقه دادن را دوست دارد . ابراهیم کرمانی گوید : با همه کس خیر و احسان کند […]

مشاهده

سوره اللیل

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره لیل می خواند ، دلیل که سائلان را منع نکند و زکوة مال دهد . تعبیر خواب قرآن ابراهیم کرمانی گوید : خدای […]

مشاهده

سوره الضحی

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که این سوره ضحی می خواند ، دلیل که چیزی به خواهندگان دهد . سوره المؤمن ابراهیم کرمانی گوید : پیوسته با مردمان احسان […]

مشاهده

سوره الانشراح

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره انشراح می خواند ، دلیل که دشواری بر وی آسان گردد . ابراهیم کرمانی گوید : خدای تعالی کارهای بسته بر وی آسان […]

مشاهده

سوره التین

تعبیر خواب سوره والتین محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره والتین می خواند ، دلیل که نیک سیرت بود و خوب کردار شود . ابراهیم کرمانی گوید : مال […]

مشاهده

سوره العلق

تعبیر خواب سوره علق محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره علق می خواند ، دلیل که خدای تعالی بر وی علم قرآن روزی نماید . تعبیر خواب قرآن تعبیر […]

مشاهده