جستجوی تعبیر خواب


تعبیر خواب پیشنهادی

آخرین تعبیر خواب

سوره القدر

تعبیر خواب سوره قدر محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره قدر می خواند ، دلیل که از دنیا بیرون نرود تا ثواب شب قدر را درنیابد . سوره عنکبوت […]

مشاهده

سوره البینه

تعبیر خواب سوره بینه محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره بینه می خواند ، دلیل که با توبه از دنیا برود . تعبیر خواب سوره بینه ابراهیم کرمانی گوید […]

مشاهده

سوره الزلزله

تعبیر خواب سوره زلزله محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره زلزله می خواند ، دلیل که او را با کسی کاری افتد و با وی انصاف کند . ابراهیم […]

مشاهده

سوره القارعه

تعبیر خواب سوره القارعه اگر بیند سوره القارعه می خواند ، دلیل که ترازوی اعمال او از کردار نیک گران گردد . تعبیر خواب سوره القارعه ابراهیم کرمانی گوید : […]

مشاهده

سوره التکاثر

تعبیر خواب سوره تکاثر اگر بیند سوره تکاثر می خواند ، دلیل که زیارت گروه صالحان کند . حضرت امام جعفر صادق فرماید : او را از تجارت ، خیر […]

مشاهده

تعبیر خواب سوره الهمزه

تعبیر خواب سوره همزه محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره همزه می خواند ، دلیل که سخن بسیار گوید و نزد مردمان روشناس شود . تعبیر خواب قرآن ابراهیم […]

مشاهده

تعبیر خواب سوره القریش

تعبیر خواب سوره قریش اگر بیند این سوره قریش می خواند ، دلیل که از ترس ایمن شود . ابراهیم کرمانی گوید : کسی را نصیحت کند به راه دین […]

مشاهده

سوره الماعون

تعبیر خواب سوره ماعون محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره ماعون می خواند ، دلیل که نمازها کم کند یا به وقت نگذارد . ابراهیم کرمانی گوید : او […]

مشاهده

تعبیر خواب سوره الکوثر

تعبیر خواب سوره کوثر محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره کوثر می خواند ، دلیل که مال و نعمت بسیار یابد ، لکن فرزندش کم بود . ابراهیم کرمانی […]

مشاهده