جستجوی تعبیر خواب


تعبیر خواب پیشنهادی

آخرین تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره الکافرون

تعبیر خواب سوره الکافرون محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره کافرون می خواند ، دلیل که به راه بدعت و به دنیا مغرور شود . سوره لقمان ابراهیم کرمانی […]

مشاهده

 تعبیر خواب سوره تبت

تعبیر خواب سوره تبت محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره تبت می خواند ، دلیل که مکار و فریبنده بود و از عقوبت حق تعالی در خطر بود . […]

مشاهده

سوره الاخلاص

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره اخلاص می خواند ، دلیل که در راه دین و توحید یگانه بود و توفیق طاعت یابد . ابراهیم کرمانی گوید : پاکدین […]

مشاهده

سوره الفلق

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره فلق می خواند ، دلیل که بر وی جادوئی کنند ، اما کارگر نباشد . ابراهیم کرمانی گوید : از شر بدان ایمن […]

مشاهده

تعبیر خواب سوره ناس

دیدن سوره و آیه های قرآن بسته به نوع آیه تعابیر متفاوتی دارد. از این نظر تعبیر سوره الناس به طور کلی خوب و نیکو است. ابن سیرین: اگر بیند […]

مشاهده

تعبیر خواب پرنده

تعبیر خواب ابن سیرین اگر  شخص ببیند پرنده داشت و از دست او بپرید و دوباره به دست او آمد ،یعنی حاجت روا خواهد شد. اگر ببیند پرید ، دلیل که […]

مشاهده