جستجوی تعبیر خواب


تعبیر خواب پیشنهادی

آخرین تعبیر خواب

تعبیر خواب آفتابه

آفتابه یا آبدستان وسیله ای ست که با  آن دست و صورت خویش را می شویند. ابن سیرین می گوید: آبدستان در خواب خزینه دار و صاحب تدبیر بود که […]

مشاهده

تعبیر خواب آبپاش

خواب دیدن در مورد آب پاش یا شبیه آن به تعبیر معبران غربی نشانه‌ای از رفتن به جایی خوش آب و هوا دارد. لیلا برایت معبر غربی معتقد است دیدن […]

مشاهده

تعبیر خواب آب بینی

بسیاری از معبرین تعبیر خواب آب بینی را مرتبط با فرزند شخص خواب بیننده می دانند. تعبیر خواب بینی ابن سیرین – اگر بیند که آب بینی بر زن خویش […]

مشاهده

تعبیر خواب آباژور

لوک اویتنهاو معتقد است دیدن آباژور در خواب به معنی آشنایی عاشقانه زودگذر است. یونگ، پروفسور سوییسی می‌گوید: تعبیر خواب آباژور خاموش یعنی شما به دنبال حمایت از طرف قدرت […]

مشاهده

تعبیر خواب آبادانی

ابن سیرین: اگر شخص بیند که محل خرابی مثل مدرسه و مسجد و خانقاه و هرآنچه مربوط به دین است را آباد و بازسازی می‌کند ، بیانگر این است که […]

مشاهده

تعبیر خواب پرنده

تعبیر خواب ابن سیرین اگر  شخص ببیند پرنده داشت و از دست او بپرید و دوباره به دست او آمد ،یعنی حاجت روا خواهد شد. اگر ببیند پرید ، دلیل که […]

مشاهده