جستجوی تعبیر خواب


تعبیر خواب پیشنهادی

آخرین تعبیر خواب

تعبیر خواب اتو کردن

تعبیر خواب اتو کردن ازکتاب سرزمین رویاها تعبیر خواب اتوکردن لباس ها: رقیبانتان برای شما دردسر جور می کنند . لباسهای یک مرد را اتو می کنید : یک عشق […]

مشاهده

تعبیر خواب اظهار عشق

تعبیر خواب اظهار عشق  آنلی بیتون ۱ـ اگر زنی خواب ببیند کسی به او اظهار عشق می کند ، نشانة آن است که آنطور که انتظار می رود کسی حاضر […]

مشاهده

تعبیر خواب اسفناج

تعبیر خواب اسفناج ابن سیرین دیدن اسفناج در خواب ، دلیل غم و اندیشه بود و خوردن وی ، دلیل بر مضرت و نقصان مال بود و اما اگر بیند […]

مشاهده

تعبیر خواب خورشت

تعبیر خواب خورشت در تعبیر خواب روان شناسی، غذاها و خوراکی هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل خوراکی هستند که ذهن ما از آن تغذیه می کند تا […]

مشاهده

تعبیر خواب حسینیه

تعبیر خواب حسینیه تعبیر خواب حسینیه در بسیاری از منابع اسلامی به تعبیر خواب مسجد تشبیه شده است. اگر ببینید فردی که به عنوان پیش نماز در حسینیه حضور دارد […]

مشاهده

تعبیر خواب راکت

تعبیر خواب راکت آنلی بیتون دیدن راکت در خواب ، نشانه باز ماندن از تفریح دلخواه است . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که در تفریح […]

مشاهده

تعبیر خواب خشخاش

تعبیر خواب خشخاش آنلی بیتون ۱ـ دیدن خشخاش در خواب ، علامت آن است که جذب تفریحاتی خواهید شد که هیچ پایه و اساس درستی ندارند . ۲ـ اگر در […]

مشاهده

تعبیر خواب رژ لب

تعبیر خواب رژ لب لوک اویتنهاو رژ لب : خیانت و دروغ دیدن، خریدن و یا زدن رژ لب در خواب نشانه این است که شما کاملاً در برخی موارد […]

مشاهده

تعبیر خواب سیلی

تعبیر خواب سیلی سیلی زدن به صورت زن در خواب، به تولد فرزند پسر تعبیر می شود ؛ به ویژه اگر صاحب خواب از بچه دار شدن ناامید شده باشد، […]

مشاهده