جستجوی تعبیر خواب


تعبیر خواب پیشنهادی

آخرین تعبیر خواب

تعبیر خواب زنجیر

تعبیر خواب زنجیر ابن سیرین زنجیر در خواب ، گناه و معصیت بود . اگر بیند زنجیر را بگسست و بینداخت ، دلیل که از گناه توبه کند و به […]

مشاهده

تعبیر خواب ناف

تعبیر خواب ناف منوچهر مطیعی تهرانی ناف مجرای تغذیه جنین است و جنین تا در شکم مادر است از آن راه به مدد خون مادر غذا می خورد لیکن چون […]

مشاهده

تعبیر خواب پیامبر

به طور کلی تعبیر خواب پیامبران  این است که رویای انبیا و اولیا میمنت و شگون دارد اما بیشتر منوط است به وضعی که خواب می بینیم. اگر پیغمبری را […]

مشاهده

تعبیر خواب عمل بینی

تعبیر خواب عمل بینی به طور کلی جراحی بیانگر دوری و اجتناب کردن از موضوعات عمیق در زندگی داخلی است. اگر در خواب دیدید که دریگران در مورد جراحی پلاستیک […]

مشاهده

تعبیر خواب شامپو

شامپو و صابون در خواب نشانه تبرئه شدن است. اگر محکومی، متهمی، یا محبوسی در رویای خویش ببیند که با شامپو ن ویا لبای خود را می شوید برائت حاصل می […]

مشاهده

تعبیر خواب جوش

تعبیر خواب جوش  آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید از جوشی، چرک و خون بیرون می آید ، نشانه آن است که ممکن است ریاکار دوستان شما را با مشکل […]

مشاهده

تعبیر خواب خاکشیر

  تعبیر خواب خریدن خاکشیر نیز مفهوم و معنی خوبی را به همراه دارد اگر همسرت را در حال خریدن دانه های خاکشیر از بازار یا مغازه دیدی صاحب فرزند […]

مشاهده

تعبیر خواب زگیل

تعبیر خواب زگیل از معبرین غربی بسیار در خواب خوب است که به صورت ناگهانی زگیل دیده شده بر بدن محو گردد. این خواب به شما موقعیت‌هایی را نشان می‌دهد […]

مشاهده

تعبیر خواب پیرمرد

تعبیر خواب پیرمرد  کارل‌ یونگ‌ بونگ ممی گوید که‌ پیرمرد در خواب‌ به‌منزله‌ الگوی‌ نخستین‌ و صورت‌ مثالی‌ و نمونه‌آرمانی‌ روح‌ و خاستگاه‌ و منبع‌ گفتگو و ارتباط روح‌ است. […]

مشاهده