۱. اگر در روز كاملاً آزاد باشید و هیچ وظیفه ای برای انجام دادن نداشته باشید چه ساعتی از خواب بیدار می شوید؟


۲. در نیم ساعت اول پس از بیدار شدن چقدر احساس خستگی می كنید؟


۳. شب هنگام در چه ساعتی به خاطر احساس خستگی می خوابید؟


۴. در چه ساعتی از روز احساس می كنید در اوج سرحالی هستید؟


۵. وقتی درباره دو گروه افراد صبحی و غروبی شنیدید، خود را در كدام گروه قرار دادید؟