50 تعبیر خواب حضرت یوسف (ع)

۵۰ تعبیر خواب حضرت یوسف (ع)

تعبیر خواب و فهمیدن معنی واقعی خواب هایی که می‌بینیم از گذشته تا امروز همیشه مورد علاقه افراد زیادی بوده است و خیلی از بزرگان نیز به تعبیر و تفسیر خواب‌ ها پرداخته اند. یوسف نبی از جمله پیامبرانی بوده که به داشتن علم تعبیر خواب معروف است در این مقاله ما ۵۰ تعبیر خواب حضرت یوسف (ع) را از منابع مختلف گردآوری کرده‌ایم.

تعبیر خواب ببر
اگر شخصی در خواب پلنگ، یوز و یا ببر ببیند، تعبیرش این است که به شغل دلخواه مشغول شود، چنانچه از آن منفعت ببیند.

تعبیر خواب مرده
یوسف نبی علیه السلام می‌فرماید:
دیدن صحبت با مردگان نیکو باشد، دیدن سلام کردن به مرده شادی بود، دیدن مرده در خواب از غم بیرون آمدن و دیدن مرده در کنار خود زیاد شدن عیش و شادی است.

تعبیر خواب لباس عروس
۱.دیدن خواب لباس عروس در خواب از نظر حضرت یوسف به معنی این است که با دوستانی صمیمی آشنا خواهد شد و در کارهایی شادی بخش شرکت خواهد کرد.
۲.دیدن لباس عروس کثیف و چروک به معنی این است که رابطه شما با فردی شایسته قطع خواهد شد.

تعبیر خواب آتش
در این بخش انواع تعبیر خواب آتش را مرور می‌کنیم. دیدن آتش در خواب بیشتر بـه خطرات احتمالی در زندگی تعبیر شده اسـت. این خطر می‌تواند یک دعوا، بیماری یا مال حرام باشد، معبران مسلمان خواب آتش را خوب نمیدانند و معبران غربی و شرقی هم این خواب آتش را اعلام هشداری میدانند کـه از درون به شما منتقل می‌شود.
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن خواب آتش، نشانه فتنه اسـت.

تعبیر خواب سیب
یوسف نبی علیه السلام گوید: تعبیر دیدن سیب در خواب این است که فرد از طرف خویشان خود شاد شود.

تعبیر خواب میوه
یوسف نبی علیه السلام می فرماید: تعبیر دیدن خواب میوه، روزی حلال است

تعبیر خواب مار
در تعبیر خواب حضرت یوسف (ع) درباره دیدن خواب مار آمده است: اگر در خواب ببینید از طرف مار به او گزندی رسد، از طرف دشمن به او آسیب می‌رسد.
تعبیر خواب دیدن گزیدن مار: از دشمن گزند رسد.
تعبیر دیدن مار بزرگ در خواب، دشمن بزرگ است.

تعبیر خواب کوه
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن از کوه بالا رفتن عزت دولت باشد. دیدن از کوه به زیر آمدن، زیاد شدن غم است.

تعبیر خواب دندان
تعبير خواب به روايت یوسف نبی (ع): دیدن افتادن دندان به این معنی است یکی از خویشان از او جدا شود و تعبیر شکستن دندان، مصیبت و جدل است.

تعبیر خواب باران
یوسف نبی علیه السلام گوید: تعبیر دیدن باران در خواب، فراخی و ایمنی است.

تعبیر خواب ماهی
تعبیر خواب یوسف نبی علیه السلام می‌گوید: دیدن ماهی در خواب به معنی، روزی است.

تعبیر خواب انگور
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن انگور سفید در خواب نشانه روزی حلال است.

تعبیر خواب طلا
یوسف نبی علیه السلام گوید: هر که زر، در خواب بیند کار دنیا بر وی نظام گیرد.

تعبیر خواب درخت انجیر
از نظر تعبیر خواب حضرت یوسف، تعبیر خواب انجیر، روزی حلال است.
در کل خواب انجیر از جمله مواردی است که نگرانی خاصی ندارد و تعبیر آن به نیک است.

مطلب پیشنهادی  5 نوع اختلال خواب و راه های درمان آن

تعبیر خواب زلزله
یوسف نبی(ع) می فرماید: تعبیر دیدن زلزله در خواب، خوف و ترس از سلطان است.

تعبیر خواب دزد
دیدن دزد در خواب به تعبیر حضرت یوسف به معنی فتنه است.

تعبیر خواب لباس سیاه
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن لباس سیاه در خواب نشانه غم واندوه است.

تعبیر خواب لباس کهنه
تعبیر خواب حضرت یوسف علیه السلام گوید: دیدن لباس کهنه در خواب نشانه اندوه و غم است .

تعبیر خواب کلاغ
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن کلاغ در خواب، مرد فاسد باشد.
دیدن زاغ وکلاغ، مرد دروغگوئی است که به وی اظهار دوستی کند.

تعبیر خواب شیر وحشی
یوسف نبی علیه السلام گوید: تعبیر دیدن خواب شیر درخواب به معنی بدست آوردن حرمت بزرگ خواهد بود.

تعبیر خواب فرش
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن خانه آراستن به فرشهای نیکو زیادتی نعمت و دولت باشد.

تعبیر خواب مو
تعبیر دیدن خواب درازی موی سر در خواب، درازی عمر است و همچنین تعبیر خواب دیدن موی سر دراز در خواب، رنج کم است.

تعبیر خواب زندان
در تعبیر خواب حضرت یوسف، تعبیر دیدن در زندان، ایمنی از پادشاهی است. (دیدن زندان در خواب به معنی به دست آوردن ایمنی از سوی پادشاه است.)

تعبیر خواب تراشیدن موی سر
بنابه تعبیر خواب حضرت یوسف: تراشیدن موی سر در خواب به معنی بیرون آمدن از غم و اندوه است.

تعبیر خواب نبات
یوسف نبی علیه السلام گوید: تعبیر دیدن نبات، شکر، انگبین و گل، ایمنی است.

تعبیر خواب گریه کردن
از نظر حضرت یوسف (ع): تعبیر دیدن خواب گریه، زن است.

تعبیر خواب کشتن گربه
به تعبیر خواب حضرت یوسف (ع)، کسی که در خواب ببیند گربه‌ای را می‌کشد تعبیرش این است که درویش خواهد شد.

تعبیر خواب دریا
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن آب دریا فراخی روزی بود.
اگر شخصی ببیند که از دریا آب خوشگوار می خورد، به این معنی است که به قدر آن، مال و نعمت بدست می‌آورد.

تعبیر خواب گرگ
بنابه تعبیر خواب حضرت یوسف: تعبیر دیدن گرگ در خواب را دشمن می‌داند و می فرمایند باید بیشتر مراقب حوادث اطراف بود.

تعبیر خواب پلنگ
تعبیر دیدن پلنگ در خواب این است که از پادشاه نیکویی ببیند و حرمت بدست آورد.

تعبیر خواب گندم
یوسف نبی علیه السلام گوید: تعبیر دیدن گندم در خواب دلیل بر بدست آوردن مال و روزی حلال است اما برخی معتقد هستند که تعبیر آن به وجود آمدن غمی اندک خواهد بود.

مطلب پیشنهادی  ۱۰ علت خستگی و خواب آلودگی مکرر

تعبیر خواب سنگ مرمر
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن سنگ مرمر در خواب، نعمت است.

تعبیر خواب کفش
بنابه تعبیر خواب حضرت یوسف: تعبیر دیدن کفش به پا کردن در خواب، زن گرفتن است و در آوردن کفش از پا به معنی طلاق دادن زن است.

تعبیر خواب مورچه
به طور کلی دیدن حشراتی مانند مورچه، ملخ و آفات در خواب تفاسیری به مانند یکدیگر دارند. به طور کلی معبرین اسلامی و مدرن حشرات را به انسانی کوچک و ضعیف تعبیر کرده‌اند که از نظر اخلاق و رفتار پست و کوته بین هستند.

تعبیر خواب ریش
یوسف نبی علیه السلام گوید: تعبیر ریش در خواب، مال و ثروت است.

تعبیر خواب خانه
به تعبیر خواب حضرت یوسف: تعبیر دیدن ساختن خانه در خواب، شادی و خوشحالی است.

تعبیر خواب شراب
دیدن شراب انگور، روزی حلال بود. دیدن شراب‌های دیگر روزی با منفعت باشد.
دیدن شراب مال حرام بود.

تعبیر خواب انگشتر
بنابه تعبیر خواب حضرت یوسف حلقه انگشتر، فرزند است و برای مردان کراهت است اما برخی تعبیر آن را جاه و مقام می‌دانند.

تعبیر خواب گوشت
به تعبیر خواب حضرت یوسف: دیدن خواب گوشت فربه، نشانه مال و میراث است. تعبیر خواب دیدن گوشت لاغر، نشانه غم و اندوه است. خوردن گوشت در خواب نشانه عزت و دولت است.

تعبیر خواب طاووس
به تعبیرحضرت یوسف عمر فردی که خواب طاووس دیده زیاد می شود.

تعبیر خواب اسب
به تعبیر خواب حضرت یوسف (ع) کسی که خود را بر اسب زین دار بیند، زن توانگر بخواهد که به مراد خود برسد. اسب برهنه هم خوب است.

تعبیر خواب نان
یوسف نبی علیه السلام گوید: تعبیر دیدن نان سفید در خواب، روزی حلال است.

تعبیر خواب خورشید
دیدن آفتاب در خواب به تنهایی به تعبیر حضرت یوسف (ع) این است که از پادشاه منفعت ببیند در کل دیدن ماه و ستارگان و آفتاب این است که از طرف خویشان خود منفعت میبیند و یا اینکه خداوند فرزندی به او خواهد بخشید که از او خیر می‌بیند.

تعبیر خواب زن
به تعبیر حضرت یوسف (ع): کسی که در خواب ببیند با زنی جوان و زیبا صحبت می‌کند، آن سال را با خوشی و نیکی میگذراند.

تعبیر خواب تاج
به تعبیر حضرت یوسف(ع): دیدن تاج در خواب، عظمت است.

تعبیر خواب خون
دیدن خون در خواب به تعبیر حضرت یوسف (ع)، غم و اندوه است و تعبیر کم کردن خون در خواب، بیرون آمدن از غم و اندوه و سلامتی است.

مطلب پیشنهادی  خواب خوب چه خوابی است؟

تعبیر خواب جنگ کردن
در تعبیر خواب حضرت یوسف آمده است: دیدن جنگ در خواب به معنی، غم و اندوه است و اگر کسی خود را در جنگ ببیند باید مراقب باشد تا از غیبت خلق و خصومت دشمنان برحذر باشد.

تعبیر خواب جغد
دیدن جغد در خواب، به تعبیر حضرت یوسف(ع)، دشمن مکار است.

تعبیر خواب پرتقال
تعبیر خواب پرتقال از نظر حضرت یوسف(ع) شیرینی و کامروایی است، پرتقال میوه‌ای خوش عطر و بو است که نمی‌تواند تعبیر آن در خواب بد باشد.

تعبیر خواب آهن
بنابه تعبیر خواب حضرت یوسف، تعبیر دیدن آهن، مس و روی و از این قبیل مواد در خواب به دست آوردن قدرت و منفعت دنیا است.

2.8/5 - (48 امتیاز)
برچسب ها: , , ,
guest
16 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments