تعبیر خواب آفتابه

تعبیر خواب آفتابه

آفتابه یا آبدستان وسیله ای ست که با  آن دست و صورت خویش را می شویند.

ابن سیرین می گوید:

آبدستان در خواب خزینه دار و صاحب تدبیر بود که دخل و خرج در دست ا و بود ، اگر بیند که پادشاهی آبدستان به وی داد دلیل کند که خزینه دار و مدیر پادشاه بود و اگر او ره کسی دهد هم ، بر این قیاس بود .
ابراهیم کرمانی گوید :
آفتابه درخواب ، خادم بود . و اگر بیند که آبدستان او بشکست یا ضایع شد ، دلیل کند که زن از وی جدا گردد یا بمیرد . و اگر بیند که از آبدستان آب همی خورد ، دلیل کند که وی فرزندی حاصل شود خاصه ، که آب را صافی بیند و خوش طعم .

ابن سیرین در تعبیر خواب آفتابه می گوید: اگر ببینی آفتاب نو داری یا کسی به تو داده است، یـعـنـی دارای خدمتکار یا کنیزکی می‌شوی که خصوصیت آن گفته شد.

تعبیر خواب آفتابه از نظر امام صادق:

دیدن آفتابه در خواب بر پنج وجه بود :
اول : خادم ،
دوم : خزینه ،
سوم : مدیر کار ،
چهارم : فرزند ،
پنجم : روزی اندک از جایی که امید ندارد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

شقایق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شقایق گل اشک و ندبه و در عین حال پاکی و عصمت و بی گناهی است . اگر در خواب ببینید که شقایق دارید علتی […]

تعبیر خواب زنده شدن مرده
تعبیر خواب زنده شدن مرده

تعبیر خواب زنده شدن مرده امام صادق اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است. تعبیر خواب زنده شدن مرده حضرت دانیال اگر بیند که مرده بود […]

تعبیر خواب خیانت
تعبیر خواب خیانت

تعبیر خواب خیانت تا حدود زیادی به خود شما بستگی دارد و نشان دهنده احساسو ضمیر ناخودآگاه شما هستند. تعبیر خواب خیانت تعبیر خواب خیانت در مواردی هیچ ارتباطی یا […]

برس

هانس کورت می‌گوید : مشاهده‌ی برس در خوای ، دلالت بر بدشانسی و بدبیاری دارد . اگر در خواب برس لباس دیدید ، یعنی کارهای مشکل پیش رو دارید . […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments