تعبیر خواب آبرو

لیلا برایت می‌گوید :
داشتن شغل آبرومند در خواب ، نشانگر زندگی شاد است .
اگر ببینید که شغل یا موقعیت خوبی را با کسانی تقسیم کردید ، نشانگر آن است که خبر ناگواری را به شما خواهند داد .
اگر آبروی کسی را بریزید ، اوقات بدی خواهید داشت . عذرخواهی کردن به صورت رسمی از کسی ، بیانگر این است که آدم با وجدانی هستید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

منی

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که منی بیرون آمد او را به قدر آن مال و خواسته حاصل شود . اگر بیند که از قضیب او ماهی بیرون آمد […]

ماجراجویی

لوک اویتنهاو می گوید : ماجراجویی : خطری بیخ گوش شماست به این مطلب رای دهید

زبرجد

محمدبن سیرین گوید : زبرجد در خواب ، دلیل برخیر و منفعت کند ، اگر بیند زبرجد از وی ضایع گشت ، دلیل که مالش نقصان یابد . حضرت امام […]

روغن پسته

یوسف نبی علیه السلام گوید : روغن بادام وپسته میراث به وی رسد به این مطلب رای دهید

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments