آبشار

تعبیر خواب آبشار

آبشار در خواب  به معنی سیلی است از حوادث غیر مترقبه که قدرتی عظیم پشت آن قرار  دارد. حوادثی که رخ خواهد داد  و بیننده خواب نمی‌تواند جلوی وقوع آن را بگیرد . هر قدر عظمت و ارتفاع آبشار بیشتر باشد عظمت آن حادثه بیشتر است و نزدیکی و دوری ما نیز در خواب نسبت به جا یی که آبشار فرو می ریزد دوری و نزدیکی ما را به حادثه ای که خواب پیش بینی می کند نشان می دهد .

تعبیر خواب ایستادن زیر آبشار

اگر از ایستادن زیر سقوط آب آبشار خوشتان می‌آید و از آن لذت می‌برید در مسیر حادثه ای مطلوب قرار می‌گیرید , و سودی عایدتان می‌شود که این سود از شما نیز می‌گذرد و دیگران را متمتع می‌سازد ولی اگر , فشار آب را با ناراحتی احساس کردید و در عالم خواب می‌خواستید از زیر جریان آب خود را نجات دهید و کنار بروید نشان آن است که گرفتار رنج و غم می‌شوید.

اگر زیر آبشار ایستاده باشید حادثه با شما ار تباط مستقیم دارد ولی اگر از دور شاهد و ناظر فرو ریختن آن باشید حادثه به شما مربو‌ط نمی‌شود و احتمالا ناظر آن خواهید بود . اگر آبشاری که در خواب می بینیم آبی روشن و صاف و زلال داشته باشد حادثه ای که واقع می شود خیر و برکت همراه می آورد . آب متعفن بیماری است . اگر از ایستادن زیر سقوط آب آبشار خوشتان می آید و از آن لذت می برید در مسیر حادثه ای مطلوب قرار می گیرید و سودی عایدتان می شود که این سود از شما نیز می گذرد و دیگران را متمتع می سازد ولی اگر فشار آب را با ناراحتی احساس کردید و در عالم خواب می خواستید از زیر جریان آب خود را نجات دهید و کنار بروید نشان آن است که گرفتار رنج و غم می شوید.

تعبیر خواب آبشار
لوک اویتنهاو معبر غربی معتقد است:

آبشار نماد امیدهای بر باد رفته است.
آنلی بیتون در رابطه با  تعبیر خواب آبشار می‌گوید :
دیدن آبشار در خواب ، علامت آن است که با خشونت ثروتی گرد خواهید آورد . ثروتی که برای تأمین زندگی آیندة شما نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن آبشار به این معنا است که یکی از اعضای خانواده‌ی شما دچار مشکل سختی خواهد شد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
تعبیر خواب آبشار : به حایی دعوت خواهید شد که در آنجا بساط خوشگدرانی به راه است.
یک آبشار از آب تمیز و صاف : خوشبختی
به همراه دیگران به یک آبشار نگاه میکنید : مراقب شما هستند و پشت سر شما بسیار بد گویی میکنند .
از یک آبشار آب برمیدارید : بر مشکلات شما اضافه میشود .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

رمان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب دیدید رمان می خوانید خود را در آینده به کاری مشغول می کنید که سودی ندارد و فقط خستگی برایتان می ماند […]

عضله

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید عضلاتی برجسته و قوی دارید ، نشانة آن است که برخوردهای شدیدی با دشمنان خود خواهید داشت و سرانجام بر آنان غلبه […]

نیام

آنلی بیتون می‌گوید : مشاهده‌ی غلاف شمشیر در خواب ، علامت غلبه بر مشکلات است . به این مطلب رای دهید

برادر زاده

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن برادر زادة خود در خواب ، نشانة آن است که بزودی در آمد کافی به دست خواهید آورد . اما اگر برادرزادة خود را در […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments