تعبیر خواب آبله

تعبیر خواب آبله

دیدن هر شکل آسیب بوستی بیانگر احساسات شما درباره شکست‌هایتان در زندگی و یا داشتن این احساس که دیگران شما را خوب یا جذاب نمی‌یابند و از شکست‌های شما اطلاع دارند.

تعبیر خواب آبله از نظر ابن سیرین:

آبله درخواب زیان مال است .
اگر ببیند که بر روی پوست بدن آبله وجود دارد ، به همان میزان درخواست مالی او برآورده می شود.
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که بر تن او آبله بود ، به قدر آن مال حرام حاصل شود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
آبله به تن دیدن بر پنج وجه بود :
اول : زیادتی مال ،
دوم : زن خواهد ،
سوم : پسرش آید ، ( از سفر یا سربازی یا جای دور )
چهارم : حاجت روا شدن ،
پنچم : از ترس و بیم ایمن شود ، چون آبله سفید .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

آبله اینجا بیماری مشهور و شناخته شده ای نیست بلکه بطور عام هر نوع لکه خورد و کوچک روی بدن می باشد مثل طاول یا زگیل یا هر نوع برجستگی و تالم موضعی . پوست بدن باید سالم باشد و اگر چیزی روی پوست ما ظاهر شود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست است . در خواب نیز دیدن آبله روی پوست بدن زیان مالی تعبیر شده . اندازه آبله اندازه زیان مالی است و نزدیک بودن به صورت و چشم نیز اهمیت آن را باز می گوید . چنانچه گسترده و همه جای بدن را گرفته باشد به طوریکه در خواب خود را مثل آبله ای ها خال خال مشاهده کنیم زیانی است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نیستیم و اگر کوچک و فقط یکی باشد زیانی است مختصر که قابل جبران می باشد . آبله در صورت شرمندگی است و آبله درسینه مال حرام و پولی است که از طریق نامشروع به دست می آورید . آبله در پا کسالت است و خستگی .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن آبله یا داشتن آبله در خواب تعبیر مثبت داشته و  بیانگر ثروتمند شدن شما است .
آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن مرد آبله رو در خواب ، اشاره به این دارد که شما به بیماری بسیار سختی مبتلا می‌شوید و نمی‌توانید کارها و طرح‌های خود را به سرانجام برسانید .

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

درخت بید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : بید به معنی درخت بید در خواب های ما دوستی است مهربان و شفیق و رفیقی است فریاد رس که می توانیم به دوستی او […]

حمام بخار

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن حمام بخار در خواب ، علامت آن است که دوستانی بداخلاق و گله مند خواهید داشت . ۲ـ اگر خواب ببینید از حمام بخار […]

تعبیرخواب مداحی کردن
تعبیر خواب مداحی کردن

تعبیر خواب مداحی کردن، دلیل است که خلق آنجا متفرق شوند. اگر بیند والیآن شهر بمرد و بر وینوحه کردند، دلیل که آن والی مضرت بیند. اگر بیند که نوحه […]

زنبیل

محمدبن سیرین گوید : زنبیل در خواب ، زن است یا کنیزک . اگر بیند که زنبیلی داشت ، دلیل که وی از خادمی حاصل شود و بعضی از معبران […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x