تعبیر خواب آبنبات به این شکل که اگر خودتان آن را درست می‌کنید، اشاره به این دارد که به کاری سود آور دست خواهید زد. خوردن آب نبات، شادی و تفریحات دسته جمعی است. اگر خواب ببینید آبنبات ترش مزه ای می خورید، بیمار خواهید شد و از افراد قابل اعتماد زیان و رنج خواهید دید.
گرفتن جعبه ای آبنبات از کسی، این تعبیر را دارد که مورد احترام و ستایش دیگران قرار خواهید گرفت و خوشبخت خواهید شد. دادن آبنبات به دیگری، به این معنی است که به کسی پیشنهاد غیر اخلاقی می دهید و با مخالفت او روبرو می شوید.

تعبیر خواب آبنبات

دیدگاه معبران غربی

اگر ببینید که آب نبات درست می‌کنید ، علامت آن است که دست به کار بسیار بزرگ و سودآوری خواهید زد .
اگر ببینید که آب نبات می‌خورید ، نشانگر یک تفریح و گردش دسته جمعی می‌باشد .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید آبنبات درست می کنید ، نشانة آن است که به کاری صنعتی و سود آور دست خواهید زد .
۲ـ اگر خواب ببینید آبنبات می خورید ، علامت آن است که پیرو جوان به تفاهم می رسند و تفریحات دسته جمعی در راه است .
۳ـ اگر خواب ببینید آبنبات ترش مزه ای میخورید ، دلالت بر آن دارد که بیمار خواهید شد و از افراد قابل اعتماد زیان و رنج خواهید دید .
۴ـ اگر خواب ببینید جعبه ای آبنبات از کسی می گیرید ، علامت آن است که مورد احترام و ستایش دیگران قرار خواهید گرفت و خوشبخت خواهید شد .
۵ـ اگر خواب ببینید جعبه ای آبنبات برای کسی میفرستید ، نشانة آن است که به کسی پیشنهاد غیر اخلاقی می دهید و با مخالفت او روبرو می شوید .

اگر خواب ببینید جعبه ای آبنبات برای كسی می‌فرستید ، نشانه آن است كه به كسی پیشنهاد غیر اخلاقی می‌دهید و با مخالفت او روبرو می‌شوید.

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

انبار

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب انبار : در طول زندگی پول به آسانی بدست میاورید . شما در یک انبار هستید : موفقیت شما در کار و زندگی زناشوئی چیزها را از انبار بیرون می آورید : تغییر مسکن کامیون مخصوص حمل کالاهای انبار : بی وفایی .

آتش نشانی
تعبیر خواب آتش نشانی

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن آتش‌نشانی در خواب، به معنی این است که شما دچار دردسر بسیار بزرگی می‌شوید. تعبیر دیدن ماشین آتش نشانی ۱ـ دیدن ماشین آتش نشانی در خواب ، نشانه آن است که نگرانی ها و شرایط غیرعادی به خوشی و سعادت می انجامد . ۲ـ دیدن ماشین از کارافتاده آتش نشانی در […]

تارک دنیا

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب ببینید تارک دنیا شده‌اید ، یعنی به خاطر اشتباهی دچار ناراحتی می‌شوید .

پند دادن

محمد بن سیرین گوید : اگر مردی بیند که کسی او را پند می داد ، که در آن پند ، او را صلاح دین و رستگاری آخرت بود ، دلیل کند بر بشارتی که در آن خیر دین و دنیای او بود . اگر به خلاف بیند ، دلیل بر فساد و تباهی دین […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of