تعبیر خواب آبنبات

تعبیر خواب آبنبات

تعبیر خواب آبنبات به این شکل که اگر خودتان آن را درست می‌کنید، اشاره به این دارد که به کاری سود آور دست خواهید زد. خوردن آب نبات، شادی و تفریحات دسته جمعی است. اگر خواب ببینید آبنبات ترش مزه ای می خورید، بیمار خواهید شد و از افراد قابل اعتماد زیان و رنج خواهید دید.
گرفتن جعبه ای آبنبات از کسی، این تعبیر را دارد که مورد احترام و ستایش دیگران قرار خواهید گرفت و خوشبخت خواهید شد. دادن آبنبات به دیگری، به این معنی است که به کسی پیشنهاد غیر اخلاقی می دهید و با مخالفت او روبرو می شوید.

تعبیر خواب آبنبات

دیدگاه معبران غربی

اگر ببینید که آب نبات درست می‌کنید ، علامت آن است که دست به کار بسیار بزرگ و سودآوری خواهید زد .
اگر ببینید که آب نبات می‌خورید ، نشانگر یک تفریح و گردش دسته جمعی می‌باشد .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید آبنبات درست می کنید ، نشانة آن است که به کاری صنعتی و سود آور دست خواهید زد .
۲ـ اگر خواب ببینید آبنبات می خورید ، علامت آن است که پیرو جوان به تفاهم می رسند و تفریحات دسته جمعی در راه است .
۳ـ اگر خواب ببینید آبنبات ترش مزه ای میخورید ، دلالت بر آن دارد که بیمار خواهید شد و از افراد قابل اعتماد زیان و رنج خواهید دید .
۴ـ اگر خواب ببینید جعبه ای آبنبات از کسی می گیرید ، علامت آن است که مورد احترام و ستایش دیگران قرار خواهید گرفت و خوشبخت خواهید شد .
۵ـ اگر خواب ببینید جعبه ای آبنبات برای کسی میفرستید ، نشانة آن است که به کسی پیشنهاد غیر اخلاقی می دهید و با مخالفت او روبرو می شوید .

اگر خواب ببینید جعبه ای آبنبات برای كسی می‌فرستید ، نشانه آن است كه به كسی پیشنهاد غیر اخلاقی می‌دهید و با مخالفت او روبرو می‌شوید.

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

پرستیدن

لوک اویتنهاو می گوید : پرستیدن شما به سخره گرفته خواید شد

باغبان

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب باغبانی را دیدید ، بیانگر آن است که در امور مالی زیان خواهید کرد . درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یک […]

تعبیر خواب سبزی
تعبیر خواب سبزی

تعبیر خواب سبزی در کتاب فرهنگ تفسیر رویا خوردن سبزی در عالم خواب اگر موجب بوی بد و سوزش در دهان شود بیانگر مال حرام و غم و گناهانی است […]

ایزار

محمد بن سیرین گوید : ایزار در خواب زن بود . اگر دید که ایزار در میان بست ، دلیل بود که زن خواهد یا کنیزکی خرد . اگر بیند […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of