تعبیر خواب آبنبات

تعبیر خواب آبنبات

تعبیر خواب آبنبات به این شکل که اگر خودتان آن را درست می‌کنید، اشاره به این دارد که به کاری سود آور دست خواهید زد. خوردن آب نبات، شادی و تفریحات دسته جمعی است. اگر خواب ببینید آبنبات ترش مزه ای می خورید، بیمار خواهید شد و از افراد قابل اعتماد زیان و رنج خواهید دید.
گرفتن جعبه ای آبنبات از کسی، این تعبیر را دارد که مورد احترام و ستایش دیگران قرار خواهید گرفت و خوشبخت خواهید شد. دادن آبنبات به دیگری، به این معنی است که به کسی پیشنهاد غیر اخلاقی می دهید و با مخالفت او روبرو می شوید.

تعبیر خواب آبنبات

دیدگاه معبران غربی

اگر ببینید که آب نبات درست می‌کنید ، علامت آن است که دست به کار بسیار بزرگ و سودآوری خواهید زد .
اگر ببینید که آب نبات می‌خورید ، نشانگر یک تفریح و گردش دسته جمعی می‌باشد .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید آبنبات درست می کنید ، نشانة آن است که به کاری صنعتی و سود آور دست خواهید زد .
۲ـ اگر خواب ببینید آبنبات می خورید ، علامت آن است که پیرو جوان به تفاهم می رسند و تفریحات دسته جمعی در راه است .
۳ـ اگر خواب ببینید آبنبات ترش مزه ای میخورید ، دلالت بر آن دارد که بیمار خواهید شد و از افراد قابل اعتماد زیان و رنج خواهید دید .
۴ـ اگر خواب ببینید جعبه ای آبنبات از کسی می گیرید ، علامت آن است که مورد احترام و ستایش دیگران قرار خواهید گرفت و خوشبخت خواهید شد .
۵ـ اگر خواب ببینید جعبه ای آبنبات برای کسی میفرستید ، نشانة آن است که به کسی پیشنهاد غیر اخلاقی می دهید و با مخالفت او روبرو می شوید .

اگر خواب ببینید جعبه ای آبنبات برای كسی می‌فرستید ، نشانه آن است كه به كسی پیشنهاد غیر اخلاقی می‌دهید و با مخالفت او روبرو می‌شوید.

تعبیر خواب پیشنهادی

توپ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : توپ بازی ) در خواب ما شهوت است و لهو و لعب و فریب دنیا و رفتن به دنبال چیزهائی که پایه و مایه ندارند […]

آه

لیلا برایت می‌گوید : دیدن این که برای اتفاق غم‌انگیزی از ته دل آه می‌کشید ، علامت آن است که با اندوهی بسیار بزرگ و سخت روبرو خواهید شد اما […]

خرگاه

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند درخرگاه نشسته است ، دلیل که از متاع دنیا چیزی یابد ، یا زنی بخواهد ، خاصه که بیند خرگاه ملک او بود […]

کهربا

محمدبن سیرین گوید : دیدن کهربا در خواب ، دلیل بیماری است . اگر بیند کهربای بسیار داشت ، دلیل که به رنج و سختی منفعت پدید آید .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments