تعبیر خواب آبپاش

تعبیر خواب آبپاش

خواب دیدن در مورد آب پاش یا شبیه آن به تعبیر معبران غربی نشانه‌ای از رفتن به جایی خوش آب و هوا دارد.

لیلا برایت معبر غربی معتقد است دیدن خواب آبپاش به معنی این است که صاحب یک باغ در جایی خوش آب و هوا خواهید شد.

آنلی بیتون می‌گوید: آب پاشیدن کسی بر سر شما ، نشانه آن است که به معشوق خود خواهید رسید.

 

 

 

منوچهر مطیعی تهرانی

اگر ببینید کسی به روی شما آب گرم می ریزد درحالی که آن آب کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید ولی اگر  شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا باشد در حق او ظلم میکنید و  یا به یکی از بستگان نردیک خود آسیب وارد می کنید.
در صورتی که  آن شخص غریبه باشد نیتی بد در شما پیدا می شود که بهتر است از آن دوری کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید که نتیجه بد آن متوجه مردم شود.
خواب آبپاش

دیدن آب پاشیدن روی زمین در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بر زمین آب ریخته و یا پاشیده شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می‌شوید.
0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

بانگ نماز

محمد بن سیرین گوید : هر بنده مصلح و مومن و مستور چون بیند در جایگاهی معروف بانگ نماز شنود یا بانگ نماز دهد ، دلیل حج بیت الله بگذارد […]

فقیه

محمدبن سیرین گوید : اگر جاهلی در خواب بیند که فقیه و فاضل شد ، دلیل که به بلائی مبتلا شود . اگر بیننده عالم بود ، دلیل شرف و […]

بادریسه

ابراهیم کرمانی گوید : اگر زنی بیند که بادریسه ببافت یا کسی بدو داد ، دلیل است که او را خادمه یا کنیزکی حاصل شود . اگر زنی بیند که […]

تعبیر خواب آلاچیق
تعبیر خواب آلاچیق

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن آلاچیق در خواب ، بدین معنا بود که شما در عشق بسیار خوش شانس هستید . درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب آلاچیق : شما […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x