تعبیر خواب آبپاش

تعبیر خواب آبپاش

خواب دیدن در مورد آب پاش یا شبیه آن به تعبیر معبران غربی نشانه‌ای از رفتن به جایی خوش آب و هوا دارد.

لیلا برایت معبر غربی معتقد است دیدن خواب آبپاش به معنی این است که صاحب یک باغ در جایی خوش آب و هوا خواهید شد.

آنلی بیتون می‌گوید: آب پاشیدن کسی بر سر شما ، نشانه آن است که به معشوق خود خواهید رسید.

 

 

 

منوچهر مطیعی تهرانی

اگر ببینید کسی به روی شما آب گرم می ریزد درحالی که آن آب کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید ولی اگر  شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا باشد در حق او ظلم میکنید و  یا به یکی از بستگان نردیک خود آسیب وارد می کنید.
در صورتی که  آن شخص غریبه باشد نیتی بد در شما پیدا می شود که بهتر است از آن دوری کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید که نتیجه بد آن متوجه مردم شود.
خواب آبپاش

دیدن آب پاشیدن روی زمین در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بر زمین آب ریخته و یا پاشیده شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می‌شوید.

تعبیر خواب پیشنهادی

درویشی

محمدبن سیرین گوید : درویشی درخواب بهتر از توانگری است ، خاصه در راه دین و صلاح و عاقبت . اگر بیند که درویش شده است ، دلیل کند بر […]

شمش طلا

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن شمش طلا در خواب ، نشانة آینده ای چشمگیر است .

تعبیر خواب آشفتن
تعبیر خواب آشفتن

لیلا برایت  در تعبیر خواب آشفتن می‌گوید : اگر در خواب ببینید که مسأله‌ای شما را آشفته کرده ، بیانگر آن است که شما به هنگام بیداری ، نگرانی‌های کمی […]

تعبیر خواب اتو زدن
تعبیرخواب اتو زدن

 تعبیرخواب اتو زدن آنلی بیتون اگر خواب ببینید لباسی اتو می‌کنید، نشانه آن است که اوضاع کار و روابط خانوادگی شما بر وفق مراد خواهد بود. اگر دختری خواب ببیند […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x