تعبیر خواب آبپاش

تعبیر خواب آبپاش

خواب دیدن در مورد آب پاش یا شبیه آن به تعبیر معبران غربی نشانه‌ای از رفتن به جایی خوش آب و هوا دارد.

لیلا برایت معبر غربی معتقد است دیدن خواب آبپاش به معنی این است که صاحب یک باغ در جایی خوش آب و هوا خواهید شد.

آنلی بیتون می‌گوید: آب پاشیدن کسی بر سر شما ، نشانه آن است که به معشوق خود خواهید رسید.

 

 

 

منوچهر مطیعی تهرانی

اگر ببینید کسی به روی شما آب گرم می ریزد درحالی که آن آب کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید ولی اگر  شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا باشد در حق او ظلم میکنید و  یا به یکی از بستگان نردیک خود آسیب وارد می کنید.
در صورتی که  آن شخص غریبه باشد نیتی بد در شما پیدا می شود که بهتر است از آن دوری کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید که نتیجه بد آن متوجه مردم شود.
خواب آبپاش

دیدن آب پاشیدن روی زمین در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بر زمین آب ریخته و یا پاشیده شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می‌شوید.

تعبیر خواب پیشنهادی

فتنه

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی در خواب بیند که درجائی فتنه پدید آید ، دلیل که فسق و فساد در آن ملک ظاهر شود . اگر بیند که فتنه […]

هما

فرشته نیک‌بختی محمدبن سیرین گوید : هما در خواب عز و دولت است . ابراهیم کرمانی گوید : پادشاه بود یا مرد بزرگ خیراندیش .

کاناپه

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید بر روی کاناپه ای لمیده اید ، نشانة آن است که رقبا می کوشند شما را از چشم فرد مورد علاقه تان بیاندازند […]

زاغ

محمدبن سیرین گوید : زاغ درخواب ، دیدن مردی فاسق بددین و دروغگوی است در کارها . اگر بیند زاغی فرا گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل است که […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments