تعبیر خواب آبپاش

تعبیر خواب آبپاش

خواب دیدن در مورد آب پاش یا شبیه آن به تعبیر معبران غربی نشانه‌ای از رفتن به جایی خوش آب و هوا دارد.

لیلا برایت معبر غربی معتقد است دیدن خواب آبپاش به معنی این است که صاحب یک باغ در جایی خوش آب و هوا خواهید شد.

آنلی بیتون می‌گوید: آب پاشیدن کسی بر سر شما ، نشانه آن است که به معشوق خود خواهید رسید.

 

 

 

منوچهر مطیعی تهرانی

اگر ببینید کسی به روی شما آب گرم می ریزد درحالی که آن آب کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید ولی اگر  شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا باشد در حق او ظلم میکنید و  یا به یکی از بستگان نردیک خود آسیب وارد می کنید.
در صورتی که  آن شخص غریبه باشد نیتی بد در شما پیدا می شود که بهتر است از آن دوری کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید که نتیجه بد آن متوجه مردم شود.
خواب آبپاش

دیدن آب پاشیدن روی زمین در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بر زمین آب ریخته و یا پاشیده شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می‌شوید.

تعبیر خواب پیشنهادی

کمانگره

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند کمان گره داشت و گل می ا نداخت ، دلیل غم و اندوه است . اگر بیند کمان گره داشت ، دلیل است […]

بچه شیر خوار

لیلا برایت می‌گوید : مشاهده‌ی بچه‌ی شیرخوار ، نشانه‌ی آن است که همیشه موفق می‌شوید . اگر خواب ببینید که بچه‌ای تازه متولد شده ، به این معنا است که […]

تعبیر خواب پنیر
تعبیر خواب پنیر

تعبیر خواب پنیر ابن سیرین تعبیر خواب پنیر اگر که خشک باشد، مال اندک است که از سفر حاصل شود بیننده را و پنیرتر ، مال بسیار است ، که […]

ناشناس

لوک اویتنهاو می گوید : ناشناس : شما با افراد جالبی آشنا خواهید شد آنلی بیتون می‌گوید : دیدن افراد ناشناس در خواب ، بیانگر وقوع پیشامدهای غیرمنتظره است .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments