تعبیر خواب پیشنهادی

آزمایشگاه

لیلا برایت می‌گوید : دیدن آزمایشگاه در خواب ، علامت آن است که در زندگی ، هزینه‌های بسیار غیرمنتظره و ناگهانی برایتان پیش خواهد آمد . اگر دیدید که در […]

لقمه

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که لقمه شیرین در دهان نهاد . دلیل که سخنی خوش گوید . اگر آن لقمه ترش بود تاویلش به خلاف این است […]

قحطی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ خواب قحطی ، علامت آن است که بیماری باعث عذاب شما می شود و زحمتهای شما بی اجر و پاداش خواهد ماند . ۲ـ اگر […]

قبا

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند قبای نو پوشیده از کرباس ، دلیل که از غم برهد . اگر بیند قبائی از حریر پوشیده بود ، دلیل که ازبزرگی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x