تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب فرش
تعبیر خواب فرش

فرش به معنی چیزی است که پهن می‌کنند و بر آن می‌نشینند حتی ممکن است آجر یا موزاییک یا سنگ را هم فرش کنند. برای دانستن تعبیر خواب فرش باید […]

آب حمل کردن

لوک اویتنهاو می گوید : حمل آب : کمک در یک موقعیت بسیار دشوار

سوره الطلاق

تعبیر خواب سوره طلاق محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که سوره طلاق می خواند ، دلیل که با زن گفتگو کند . ابراهیم کرمانی گوید : سیرت خود را […]

کمر

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند کمری بر میان بسته بود ، دلیل است به قدر و قیمت کمر مال یابد و نیز ، دلیل است پشت و پناه او […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments