تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب برهنگی
تعبیر خواب برهنه

تعبیر خواب برهنه آنلی بیتون تعبیر خواب برهنه با لباسی پاره و پابرهنه، نشانه آن است که توقعات بیش از اندازه برای شما دردسر تولید خواهد کرد و تمامی کوششهای […]

وطن

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب مشاهده کنید که به وطن خود باز می‌گردید ، به این معنا است که روزهای خوشی در انتظار شما است . ترک کردن […]

گنده پر

محمدبن سیرین گوید : دیدن گنده پر کافر را ، دلیل بر دنیا بود و مسلمان را ، دلیل بر مال حلال است و دیدن گنده پر کافر را ، […]

کاریز

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند در جائی کاریز می کند ، دلیل که با مردم خود مکر سازد ، این تا وقتی بود که آب پدید نشده بود […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of