تعبیر خواب پیشنهادی

حنا

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند حنا بر دست و پای خود می نهد ، دلیل که خویشان و اهل بیت خود را بیاراید و مزین کند ، لیکن در […]

وادی

علت جذام بود . اگر بیند بر تن او وادی پدید آمد و آماسیده بود ، دلیل مال است . اگر وادی اندک است ، دلیل که او را کاری […]

بط

محمد بن سیرین گوید : بط در خواب دیدن مال و نعمت است که بدو رسد ، به قدر آن که دیده بود ، خاصه که درخانه و ملک خود […]

زنگ

آنلی بیتون می‌گوید : شنیدن صدای زنگ در خواب ، علامت نمودار شدن نشانه های بیماری است و زیانی بیش از اندازه شما را نگران خواهد ساخت .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments