تعبیر خواب پیشنهادی

بادروک

ریحان کوهی محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که بادروک همی خورد ، دلیل که حاجت او روا شود و مراد بیابد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : خوردن […]

مدرسه

لوک اویتنهاو می گوید : مدرسه : پیری عاقبت به خیر مدرسه پر از شاگرد : مشکلات جزو شاگردان بودن : رنج و زحمت آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر […]

دخنه

به تازی چیز است که نهند بر آتش و دود کند . محمدبن سیرین گوید : اگر در زیر خود عود یا چیز دیگر یا بوی خوش دود می کرد […]

زین

محمدبن سیرین گوید : زین درخواب دیدن ، چون بر پشت چهارپایان نباشد بد بود ، اما چون بر پشت چهارپائی باشد ، حکم نیک و بد آن بر راکب […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments