تعبیر خواب آب و هوا

تعبیر خواب آب و هوا

تعبیر خواب آب و هوا تا حدود زیادی به رنگ  و محل و منطقه آن بستگی دارد.

ابن سیرین :

اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است . اگر سبز دید غله و نباتات بسیار است . اگر آب و هوا پر گرد و سرد بیند پادشاه بیگانه در آن موضع در آید و رنج رساند .

آنلی بیتون می‌گوید :

روی هم رفته ، دیدن آب و هوای محل و منطقه ای در خواب ، دلالت بر اتفاق های ناگوار برای بینندة خواب دارد .
اگر در خواب احساس کنید ، در هوایی سرد بسر می برید ، معنایش این است که در امور کار و روابط خانوادگی دجار اخلال و اختلاف خواهید شد .
اگر خواب ببینید تحت تأثیر رطوبت هوا قرار گرفته اید ، علامت آن است که خوش بینی شما نسبت به آینده درست نخواهد بو د ، و بدبختی به شما رو خواهد آورد .
اگر در خواب ببینید که تحت تاثیر رطوبت و دمای هوا قرار گرفته‌اید ، نشانه‌ی آن است که آینده روشن و خوبی نخواهید داشت و بدبختی به شما روی می‌آورد . تنفس  آب و هوای گرم ، علامت آن است که به خاطر گناهی که مرتکب شده‌اید ، رنج خواهید برد . دیدن آب و هوا در خواب ، به معنی آن است که بیننده‌ی خواب دچار اتفاقات بدی خواهد شد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
آب و هوای خوب : امنیت در همه امور
آب و هوای بد : خبرهای نا خوشایند
باد شدید : یک رفاقت بزرگ
آب و هوا طوفانی : دشمنان بدنبال شکست شما هستند .
آب وهوای بارانی : خبری دریافت خواهید کرد که شما را غمگین میکند .

تعبیر خواب آب و هوا

 

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

پیلور

اگر کسی بیند که پیلوری همی کرد ، دلیل که از آن کس خیر و منفعت به هر کس برسد و نامش به نیکی در آن دیار منتشر شود . […]

فلوس

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند فلوس بسیار داشت ، دلیل که با کسی خصومت کند . اگر بیند که فلوس داشت ، دلیل غم و اندوه است . اگر […]

مقنعه

دیدن مقنعه زن را ، دلیل شوی بود و مرد را ، دلیل زن است . اگر زنی بیندکه مقنعه از سر او درافتاد ، دلیل ک از شوهر جدا […]

سوره ناس
تعبیر خواب سوره ناس

دیدن سوره و آیه های قرآن بسته به نوع آیه تعابیر متفاوتی دارد. از این نظر تعبیر سوره الناس به طور کلی خوب و نیکو است. ابن سیرین: اگر بیند […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments