تعبیر خواب آدامس

تعبیر خواب آدامس

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

آدامس : شما آدامس دارید : شخصی شما را مثل سایه دنبال میکند .
شما آدامس میجوید : به دلایل بسیاری باید از بعضی کارهایتان پشیمان باشید .

تعبیر خواب آدامس به این شکل که‌ بیننده‌ خواب‌ قادر نیست‌ از شر آدامس‌ جویدن‌ در خواب‌ رهایی‌ یابد. هر چه‌شخص‌ در خواب‌ بیشتر تلاش‌ می کند تا آدامس‌ را از دهانش‌ خارج‌ سازد، ناتوان‌تر و عاجزتر می شود، بنابر این‌ به‌ شدت‌ ناامید و دستپاچه‌ میگردد.

حتی‌گاهی‌ اوقات‌ آدامس‌ مرتب‌ در دهان‌ بزرگ تر میشود و کاری‌ از دست‌ بیننده‌ خواب‌ بر نمی آید. چنین‌خواب‌هایي‌ نشان‌ دهنده‌ این‌ هستند که‌ بیننده‌ خواب‌ در زندگی‌ روزمره‌اش‌ با مسائل زیر روبروست. مشکل‌ بزرگی مواجه‌ شده‌ و از این‌ رو به‌ شدت‌ احساس‌ عجز و سرخوردگی‌ می کند. این‌ خواب‌ نمایانگر ناتوانی‌ و عدم‌ موفقیت‌ در هضم‌ یا پردازش‌ اطلاعات‌ یا به‌ وجود آمدن‌ یک‌ مصیبت‌ و فاجعه‌ است‌. هم‌چنین‌ نشان‌ دهنده‌ این است‌ که‌ بیننده‌ خواب‌ قادر نیست‌ به‌ نحو شایسته‌ و مؤثری‌ عرض‌ اندام‌ و ابراز وجود کند ودر بیان‌ وتوصیف‌ کلامی‌ مثل‌ همیشه‌ ناتوان‌ میماند. جویدن‌ آدامس‌ در خواب‌ میتواند نشانه‌اي‌ از رفتار و کردار بچه‌گانه‌، آسیب‌ پذیری‌، ضعف‌، ناتوانی‌ و ضرورتی‌ برای‌ بررسی‌ تغذیه‌ باشد.

گاهی پیش می آید که در خواب می بینید که در حال جویدن آدامس هستید. در حالی که تلاش می کنید از این کار صرف نظر کنید اما قادر به متوقف کردن آن نخواهید بود که سبب تشویش شما در خواب خواهد شد. همچنین ممکن است آدامسی که در حال جویدن هستید بزرگ و بزرگ تر شود که  تعبیر خواب آدامس در همه این موارد می تواند دلیلی از نشانه های زیر باشد:

  • شاید در زندگی تان به مشکل بزرگی برخورده اید که از حل آن ناتوان هستید.
  • احتمالا یک مصیبت بزرگ گریبان گیرتان شده است که نمی توانید آن را هضم کنید.
  • جویدن آدامس می تواند نشانه هایی از آسیب پذیری جدی شما، ضعف و ناتوانی باشد. حتی شاید از لحاظ تغذیه هم مورد بررسی قرار بگیرید.
  • تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی آدامس یا سقز و… میجوی، یـعـنـی مال و نعمت را با درگیری و دشمنی به دست می‌آوری.
  • اگر ببینی آدامس یا سقز و… را روی آتش گذاشته‌ای، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال تو کاهش می‌یابد (دفع بلا و گرفتاری).
  • آدامس یا سقز جویدن کاری بیهوده و تقلید عمل جویدن است این در حالی است که چیزی هم نخوردیم و این جویدن الکی زیان بخش هم هست و خستگی آرواره ها را موجب می شود. یاوه سرایی و بیهوده گویی هم همانند آدامس جویدن سودی برای ما ندارد و زیان هم می رساند.
  • پس اگر در خواب دیدید که آدامس یا سقز می جوید تعبیر خواب شما بیانگر این است که دروغ خواهید گفت. و اگر خواب دیدید که دیگری در حضور شما آدامس یا سقز می جود خواب شما علامت این است که دروغ خواهید شنید و اگر آدامس جویدن آن شخص همراه صدا بود بدانید که دروغ گفتن او به شما ضرر خواهد رساند.

 

تعبیر خواب آدامس باد کردن در دهان

تعبیر خواب آدامس بدین‌ صورت‌ است که‌ بیننده‌ خواب‌ قادر نیست‌ از شر آدامس‌ جویدن‌ در خواب‌ رهایی‌ یابد. هر چه‌شخص‌ در خواب‌ بیشتر تلاش‌ می‌کند تا آدامس‌ را از دهانش‌ خارج‌ سازد، ناتوان‌تر و عاجزتر می‌شود، بنابراین‌ به‌ شدت‌ ناامید و دستپاچه‌ می‌گردد. حتی‌گاهی‌ اوقات‌ آدامس‌ مرتب‌ در دهان‌ بزرگ‌تر می‌شود و کاری‌ از دست‌ بیننده‌ خواب‌ بر نمی‌آید. چنین‌خواب‌هایی‌ نشان‌ دهنده‌ این‌ هستند که‌ بیننده‌ خواب‌ در زندگی‌ روزمره‌اش‌ با مسائل زیر روبروست.
  1. مشکل‌ بزرگی مواجه‌ شده‌ و از این‌ رو به‌ شدت‌ احساس‌ عجز و سرخوردگی‌ می‌کند.
  2. این‌ خواب‌ نمایانگر ناتوانی‌ و عدم‌ موفقیت‌ در هضم‌ یا پردازش‌ اطلاعات‌ یا به‌ وجود آمدن‌ یک‌ مصیبت‌ و فاجعه‌ است‌.
  3. هم‌ چنین‌ نشان‌ دهنده‌ این است‌ که‌ بیننده‌ خواب‌ قادر نیست‌ به‌ نحو شایسته‌ و مؤثری‌ عرض‌ اندام‌ و ابراز وجود کند و در بیان‌ وتوصیف‌ کلامی‌ مثل‌ همیشه‌ ناتوان‌ می‌ماند.

جویدن‌ آدامس‌ در خواب‌ می‌تواند نشانه‌ای‌ از رفتار و کردار بچه‌گانه‌، آسیب‌ پذیری‌، ضعف‌، ناتوانی‌ و ضرورتی‌ برای‌ بررسی‌ تغذیه‌ باشد.

تعبیر خواب جویدن آدامس

تعبیر خواب پیشنهادی

ورق های پاسور

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن ورق‌های پاسور در خواب ، بیانگر درگیری با مشکلات است .

کاورس

محمدبن سیرین گوید : دیدن کاورس ، دلیل مال و خواسته است و خوردن کاورس تاویلش بد است . اگر دید کاورس بفروخت ، دلیل مضرت است .

برده

لوک اویتنهاو می گوید : برده : فقر لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب ببینید که برده هستید ، یعنی در انجام کارهایتان موفق می‌شوید . دیدن برده در […]

نعل

خالد اصفهانی : اگر به خواب ببینید که نعل اسبان داشت ، دلیل که از پادشاه منفعت یابد . اگر نعل استران داشت ، دلیل که از بزرگی راحت یابد […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x