تعبیر خواب آدرس

تعبیر خواب آدرس

لوک اویتنهاو می گوید :

آدرس رابا صدای بلند خواندن : تغییراتی در آینده صورت خواهد گرفت
آدرس را روی پاکت نوشتن : شما خبرهای جالبی خواهید شنید
بدنبال یک آدرس رفتن : بزرگ شدن خانواده و یا جمع دوستان
به دنبال یک آدرس گشتن : اتلاف وقت
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
یک آدرس می نویسید : بدون دقت و احتیاط هیچگونه معامله یا اقدامی نکنید .
اشخاص دیگر آدرس می نویسند : کارهایی که بدشانسی بدنبال آن است .
یک آدرس مربوط به کار : شانس و شادی یک آدرس را روی یک نامه عاشقانه مینویسید : خبرهای خوش

 

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

سرایدار

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن سرایدار در خواب ، علامت آن است که در اثر تربیت نادرست فرزندان رنج خواهید برد . ۲ـ اگر در خواب به دنبال سرایدار […]

جیغ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چنانچه در خواب صدای جیغ شنیدید خبری به شما می رسد که بستگی دارد به عکس العمل شما در مقابل آن . اگر از شنیدن […]

لاله

اگر در وقت خودش دید فرزند بود ، اگر بی وقت دید خبر بود ، اگر از درخت جدا دید غم بود . اگر زنی دید لاله ببرید و به […]

جراح

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن پزشک جراح در خواب ، نشانة آن است که از طرف دشمنانی که تقریبا همکار هستند ، تهدید خواهید شد . اگر دختری چنین خوابی […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments