آدمخواری

تام چت ویندرا گوید :
اگر در خواب آدمی را خورد ، تعبیرش آن باشد که آرزو دارد هوش ، استعداد و ثروت او را تصاحب کند
آدمخواری در خواب رویای ترسناکی نیست ، می توان احتمال داد دلیل چنین بر خوردی با موضوع آدمخواری به وحشیانی که فقط مغز دیگران را می خورند که از قوای فکری و ذهنی انها متمتع شوند بی ارتباط نباشد ، نا گفته نماند عمل نادانسته وحشیانه آدم خوار امروزه نیز به نوعی با انسان متمدن ارتباط می یابد یعنی انسان متمدن میل بسیاری به تصاحب صفات ممتاز و مشخصات قابل توجه رقیبان خود دارد
موضوع اصلی خواب قرار گرفتن آدمخواری ، به این تعبیر نیز می تواند باشد که میل و هیجان شدیدی برای پرخوری و جود دارد
تعبیر دیگرش میل به یکی شدن و فرو رفتن به وجود پدر و مادر است ، یعنی رسیدن به جائی که آغاز شده ایم ، یعنی راه معکوس تولد را در پیش گرفتن

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

نامزد

لوک اویتنهاو می گوید : نامزد دیدن نامزد : مردمی بودن نامزد بودن : ازدواجی موفق در انتظار شماست آنها را بر سر سفره عقد بردن : آرامش درونی آنها […]

خلم

خلط بینی ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که از بینی او خلم بیرون می آمد ، دلیل که وامش گذارده شود و از غم فرج یابد . محمدبن سیرین […]

دیگ پایه

محمدبن سیرین گوید : دیگ پایه به خواب بر دو وجه است . اول : کدخدای خانه . دوم : کدبانوی خانه . اگر بیند دیگ دانی نو فرا گرفت […]

بروت

در خواب ، دلیل بر هیبت مرد کند . اگر بیند کسی بروت او را به مقراض بیاراست ، به تاویل نیکو بود واو را مضرت نرسد . اگر بیند […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments