تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب پارچه
تعبیر خواب پارچه

تعبیر خواب پارچه منوچهر مطیعی تهرانی مطیعی درباره تعبیر خواب پارچه می گوید: پارچه فریب و نیرنگ ریا است مخصوصا اگر آن را در پارچه فروشی و مغاره ببینید. اگر […]

بیوه مرد

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یک بیوه مرد : اتحاد دربین دوستان یک مرد بیوه با زنی همسال خودش ازدواج می کند : آرزهایش برآورده می شود . […]

گالش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : گالش هم تعبیرکفش را دارد ، یعنی این نیز همسر است با این تفاوت که گالش زنی است با قابلیت انعطاف زیاد و در عین […]

عنبر

اگر بیند عنبر داشت ، دلیل که به قدر آن منفعت یابد . اگر بیند عنبر به کسی داد ، دلیل که راحتی به وی رساند . اگر دید عنبر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x