تعبیر خواب آدم دزدی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما را دزدیده اند : یک تغییر ناگهانی در اطراف شما روی خواهد داد.
یک دختر را دزدیده اند : عشق شما فقط به ناکامی برمیخورد .
یک پسر را دزیده اند : یک مصیبت در پیش است .
آدم دزدها را دستگیر کرده اند : پول به دست شما خواهد رسید.

تعبیر خواب دزدی برای دختران مجرد

اگر دختری مجردی خواب ببیند که دزد به خانه آن ها آمده است خواب او نشانه آمدن خواستگار می باشد.

تعبیر خواب فرار کردن از  آدم دزدی

آنلی بیتون : اگر شخصی خواب ببیند که دزدها به دنبال او می گردند، نشانه این است که دشمنان خطرناکی با آن شخص رقابت می کند و باید در ارتباط خود با دیگران نهایت احتیاط را بکند.

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

دشت

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر دختری خواب ببیند از دشتی سرسبز می گذرد ، نشانة آن است که در زندگی موقعیتی مناسب به چنگ می آورد . اما اگر […]

تعبیر خواب آش
تعبیر خواب آش

تعبیر خواب آش  منوچهر مطیعی تهرانی رشته آش رشته نشانه امید ، خیر ، برکت و نعمت است. همان طور که میدانید رشته را از خمیر آرد تهیه می کنند […]

دعوت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دعوت قهر و اوقات تلخی است . اگر دیدید شما را برای عروسی دعوت کردند کاری بزرگ می کنید که دوست ندارید یا ماموریتی به […]

کوسن

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به کوسنهای ابریشمی تکیه زده اید ، نشانة آن است که برای آسودگی دیگران سختی و ناراحتی می کوشید . ۲ـ دیدن […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments