آرایشگاه

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن آرایشگاه در خواب ، علامت آن است که با دقت و تلاش خود به پیروزی دست خواهید یافت .
اگر دختری خواب آرایشگاه ببیند ، علامت آن است که بر ثروت او اندگی افزوده خواهد شد .
آرایشگر
دیدن آرایشگر در خواب ، برای یک زن علامت آن است که از طرف خانواده به موقع سرزنش خواهد شد .
اگر زنی خواب ببیند موهایش را در آرایشگاه رنگ می کند ، علامت آن است که دشمنان می کوشند به آبروی او خدشه وارد سازند ، اما او با احتیاط از دام آنها می گریزد .
اگر زنی خواب ببیند موهایش را آرایشگری درست می کند ، علامت آن است که با هر وسیله ای سعی می کند نظر مردم را به خواسته های خود جلب کند و به جستجوی کارهایی جزیی خواهد رفت .
دیدن آرایشگاه در خواب ، نشانگر آن است که اگر کمی دقت و تلاش کنید ، پیروزی‌های بزرگی در زندگی نصیب شما خواهد شد .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر دیدید در آرایشگاه مشغول اصلاح هستید ، دلیل بر آن دارد که شما دچار خسارت و ضرری بزرگ خواهید شد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
به آرایشگاه میروید : در حال حاضر موفق نیستید ولی در آینده به سبب کاری که میکنید به موفقیت و شهرت میرسید .
با یک دوست به آرایشگاه میروید : دوستان به شما حسد میبرند .
فقط به موهایتان مدل میدهید : به سفر خواهید رفت .
موهایتان را طلایی میکنید : از کارهایتان پشیمان خواهید شد
موهاینان را سیاه میکنید : یک راز کشف میشود .
موهاینان را حنایی میکنید : یک دوست را از دست میدهید .
موهایتان را بلوطی میکنید : موفقیت شما به تاخیر می افتد
رنگ موهایتان را از بین میبرید ( دکلره میکنید ) : درآمد بسیار خوبی خواهید داشت .
دخترتان را به آرایشگاه می برید : خبرهای خوش از راه دور
سلمانی برای شما یک کلاه گیس میسازد : یک خطر در نزدیکی شماست .
شما آرایشگر هستید : موفقیت بزرگی نصیبتان میشود .
موهایتان را بوسیله آرایشگر کوتاه می کنید : در معامله ای سودهای بزرگ نصیبتان میشود .
آرایشگر ریشتان را می تراشد : ضرر مالی .

تعبیر خواب پیشنهادی

قارچ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قارچ در خواب های ما خواسته و مالی است حرام که از طریق غیر مشروع و ناپسند به دست ما برسد . قارچ گیاهی است […]

تغذیه حیوانات

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب ببینید که به حیوانات غذا می‌دهید ، نشانه‌ی آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‌گردد .

پیاده روی

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب ، در مکانی زیبا مشغول قدم زدن باشید ، بیانگر آن است که ثروتی به دست می‌آورید . اگر خواب ببینید هنگام شب […]

تیغ ماهی

لیلا برایت می‌گوید : اگر خواب ببینید که تیغ ماهی را خورده‌اید ، نشانه‌ی آن است که هیچ میلی برای انجام مسؤولیتی که بر عهده‌ی شما گذاشته‌اند ندارید .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments