تعبیر خواب پیشنهادی

انفجار

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید جایی انفجاری رخ می دهد ، نشانة آن است که اعمال ناپسند دیگران به شما زیان خواهد رساند . ۲ـ اگر خواب […]

بیلیارد

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن میز بیلیارد در خواب نشانة جنگ و دعوا بر سر تصاحب ثروت است . تهمت و افترا به بینندة خواب آسیب می زند . […]

بعد از ظهر

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن بعدازظهری بارانی در خواب ، بیانگر آن است که برای مدتی دچار نومیدی می‌شوید دیدن خواب بعدازظهر برای زن‌ها ، دلالت بر آشنایی با افراد […]

کاسه

محمد بن سیرین گوید : دیدن کاسه چوبین به خواب ، چون خوردنی در وی است ، دلیل که از سفر روزی حلال یابد . اگر کاسه را تهی بیند […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments