تعبیر خواب پیشنهادی

کرته

جامه ای است کوتاه و او را به فارسی پیراهن گویند پوشیدن آن در خواب دلیل قوت است . محمدبن سیرین گوید : اگر بیند کرته سفید نو پوشیده بود […]

برس

هانس کورت می‌گوید : مشاهده‌ی برس در خوای ، دلالت بر بدشانسی و بدبیاری دارد . اگر در خواب برس لباس دیدید ، یعنی کارهای مشکل پیش رو دارید . […]

اسارت

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید اسیر شده اید ، نشانة آن است که احتمالا درگیر خیانتی خواهید شد ، که اگر نتوانید آن را حل و فصل […]

تقویم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تقویم یا گاه نامه در خواب حکم سرنوشت و تقدیر است . تقویم اعمال نیک و بد ماست که پیش روی ما در خواب شکل […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments