آرشه ویولون

تعبیر خواب آرشه ویلون

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب آرشه ویلون : اشخاص دیگر در روابط عشقی شما دخالت خواهندکرد .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب ترسیدن
به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

چوبک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چوبک نیز از چیزهایی است که فقط زنان در خواب می بینند و به ندرت ممکن است مردی در خواب چوبک ببیند . در خواب […]

جفت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن جفت برای زن و مرد در خواب کاملا متفاوت است و تعابیر متغایر دارد . معمولا مردان در خواب نمی بینند و اگر هم […]

سوره التحریم

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که سوره تحریم می خواند ، دلیل که درخانه خود کار به نفاق کند و به دل نگاهداشت ایشان نجوید . سوره القصص حضرت […]

 تعبیر خواب بوسیدن
تعبیر خواب بوسیدن

تعبیر خواب بوسیدن از کتاب سرزمین رویاها: خواب یک بوسه : یک غم بزرگ معشوق خود را درهنگام روز می بوسید : شانس بر ضد شماست . معشوق خود را […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments