آرشه ویولون

تعبیر خواب آرشه ویلون

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب آرشه ویلون : اشخاص دیگر در روابط عشقی شما دخالت خواهندکرد .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب ترسیدن

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب آبله
تعبیر خواب آبله

دیدن هر شکل آسیب بوستی بیانگر احساسات شما درباره شکست‌هایتان در زندگی و یا داشتن این احساس که دیگران شما را خوب یا جذاب نمی‌یابند و از شکست‌های شما اطلاع […]

آویختن

محمد بن سیرین گوید : اگر کسی بیند که پادشاه فرمود تا او را بیاویزد ، دلیل که از پادشاه حشمت و جاه و بزرگی یابد ، لیکن دلیل که […]

لوبیا

محمدبن سیرین گوید : دیدن لوبیا درخواب خام و پخته وقت و بی وقت ، دلیل غم بود و در دیدن آن خیری نباشد . منوچهر مطیعی تهرانی گوید : […]

ضرابی

محمدبن سیرین گوید : دیدن ضرابی کردن ، دلیل است که سخنان خود را بیاراید و به فخر بازگوید . جابرمغربی گوید : اگر بیند درم و سره می کرد […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x