تعبیر خواب آرنج

تعبیر خواب آرنج

تعبیر خواب آرنج آنلی بیتون

دیدن آرنج در خواب ، بدین معنی است که شما کارهای مهم و خوبی انجام می‌دهید ولی در مقابل ، دستمزد کمی دریافت می‌کنید .
اگر دختری در خواب آرنج خود را رویت کند ، دلیل آن بود که با فردی ثروتمند و بسیار متشخص ازدواج خواهد کرد .
اما اگر خواب ببیند آستینی که قسمت آرنج را می پوشاند کثیف است علامت آن است که بعد از ازدواج فرصت خوبی را برای صاحب خانه شدن از دست می دهد .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب دویدن

تعبیر خواب آرنج ازکتاب سرزمین رویاها

آرنجهای قشنگی دارید : ایام خوش نزدیک می شود
آرنجتان کثیف است : به فلاکت می افتید .
آرنجتان درد میکند : مشکلات بسیار
بچه ها از درد آرنج می نالند : بسیار در کارهایتان محتاط باشید .

 

تعبیر خواب پیشنهادی

مدال

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن مدال و نشان در خواب ، علامت آن است که با تلاش و پشتکار ، صاحب افتخار و مقام خواهید شد . ۲ـ گم […]

تعبیر خواب انجیر
تعبیر خواب انجیر

تعبیر خواب انجیر ابن سیرین خوردن انجیر درخواب اگر وقتش بود . اگر بی وقت بد بود اگر بیند انجیر همی خوید و یا جمع می کرد یا کسی بدو […]

سنگخواره

( نوعی مرغ که سنگریزه خورد ) محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سنگخواره را بگرفت ، دلیل که وی را با مردی ابله صحبت افتد . جابرمغربی گوید : […]

سوره الانشراح

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره انشراح می خواند ، دلیل که دشواری بر وی آسان گردد . ابراهیم کرمانی گوید : خدای تعالی کارهای بسته بر وی آسان […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x