تعبیر خواب آرنج

تعبیر خواب آرنج

تعبیر خواب آرنج آنلی بیتون

دیدن آرنج در خواب ، بدین معنی است که شما کارهای مهم و خوبی انجام می‌دهید ولی در مقابل ، دستمزد کمی دریافت می‌کنید .
اگر دختری در خواب آرنج خود را رویت کند ، دلیل آن بود که با فردی ثروتمند و بسیار متشخص ازدواج خواهد کرد .
اما اگر خواب ببیند آستینی که قسمت آرنج را می پوشاند کثیف است علامت آن است که بعد از ازدواج فرصت خوبی را برای صاحب خانه شدن از دست می دهد .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب دویدن

تعبیر خواب آرنج ازکتاب سرزمین رویاها

آرنجهای قشنگی دارید : ایام خوش نزدیک می شود
آرنجتان کثیف است : به فلاکت می افتید .
آرنجتان درد میکند : مشکلات بسیار
بچه ها از درد آرنج می نالند : بسیار در کارهایتان محتاط باشید .

 

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

آسیاب آبی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب آسیاب آبی : خوشبختی شما درآسیاب آبی هستید : طلبتان را وصول میکنید یک معامله گر یا سیاستمدار خواب آسیاب آبی ببیند : […]

گنج
تعبیر خواب پیداکردن گنج

تعبیرخواب پیداکردن گنج در واقع نماد مال، ثروت و پول است. تعبیرخواب  گنج از منوچهر تهرانی دیدن پول در خواب خوب نیست و گنج نیز تعبیری نیکو به همراه نخواهد داشت. تعبیرخواب […]

اجداد

لوک اویتنهاو می گوید : اجداد : زیان و ضررهای ناخواسته مضطرب : ممکن است که شانس خوبی در کارها داشته باشید درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما پدربزرگ […]

کوچه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینیم که در کوچه ای ناشناس و مجهول هستیم باسئوالی رو به رو می شویم که فکر ما را به خود مشغول […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments