تعبیر خواب آرنج

تعبیر خواب آرنج

تعبیر خواب آرنج آنلی بیتون

دیدن آرنج در خواب ، بدین معنی است که شما کارهای مهم و خوبی انجام می‌دهید ولی در مقابل ، دستمزد کمی دریافت می‌کنید .
اگر دختری در خواب آرنج خود را رویت کند ، دلیل آن بود که با فردی ثروتمند و بسیار متشخص ازدواج خواهد کرد .
اما اگر خواب ببیند آستینی که قسمت آرنج را می پوشاند کثیف است علامت آن است که بعد از ازدواج فرصت خوبی را برای صاحب خانه شدن از دست می دهد .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب دویدن

تعبیر خواب آرنج ازکتاب سرزمین رویاها

آرنجهای قشنگی دارید : ایام خوش نزدیک می شود
آرنجتان کثیف است : به فلاکت می افتید .
آرنجتان درد میکند : مشکلات بسیار
بچه ها از درد آرنج می نالند : بسیار در کارهایتان محتاط باشید .

 

تعبیر خواب پیشنهادی

سوره الواقعه

تعبیر خواب سوره الواقعه محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره واقعه می خواند ، دلیل است از گناهان توبه نماید . ابراهیم کرمانی گوید : توفیق طاعت یابد . […]

یشم

خالد اصفهانی گوید : اگر درخواب بیند انگشتری از یشم داشت ، دلیل که زن خواهد . اگر دید که یشم بسیار داشت از زنان مال حاصل کند . منوچهر […]

کاراگاه

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید کارآگاهی از شما بازجویی می کند و نسبت به اتهاماتی که به شما می زند بی گناه اید ، دلالت بر آن دارد […]

بلیط گمشده
تعبیر خواب بلیط

تعبیر خواب بلیط  لیلا برایت خرید بلیط برای سفر ، بیانگر آن است که باید در کارها دقت بیشتری نمایید . خریدن بلیط سینما در خواب ، نشانه‌ی آن است […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x