آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن آرنج در خواب ، بدین معنی است که شما کارهای مهم و خوبی انجام می‌دهید ولی در مقابل ، دستمزد کمی دریافت می‌کنید .
اگر دختری در خواب آرنج خود را رویت کند ، دلیل آن بود که با فردی ثروتمند و بسیار متشخص ازدواج خواهد کرد .
اما اگر خواب ببیند آستینی که قسمت آرنج را می پوشاند کثیف است علامت آن است که بعد از ازدواج فرصت خوبی را برای صاحب خانه شدن از دست می دهد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
آرنجهای قشنگی دارید : ایام خوش نزدیک می شود
آرنجتان کثیف است : به فلاکت می افتید .
آرنجتان درد میکند : مشکلات بسیار
بچه ها از درد آرنج می نالند : بسیار در کارهایتان محتاط باشید .

تعبیر خواب پیشنهادی

سوره الطلاق

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که سوره طلاق می خواند ، دلیل که با زن گفتگو کند . ابراهیم کرمانی گوید : سیرت خود را نگاه دارد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : لجاج با اهل خویش کند .

قهوه خانه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن یا رفتن به قهوه خانه در خواب ، علامت آن است که با دشمنان خود رابطة دوستانه ای برقرار می کنید ، ممکن است زن مکاری برای غارت ثروت شما توطئه بچیند .

کمد

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید داخل کمد پر از اشیاء و کالاهایی تمیز و مرتب است ، نشانة خوشی و راحتی است ، و اگر داخل کمد پر از اشیاء و اجناس کثیف و نامرتب باشد ، علامت تنگدستی و بدبختی است . ۲ـ دیدن کمدی کوچک در خواب ، نشانة آن […]

ساحر

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر جادوگر یا ساحری را به خواب ببینید ، علامت آن است که برای تشکیل خانواده ای بزرگ ، زحمتهایی فراوان خواهید کشید و در کنار این زحمتها ، از کار خود ، لذتهایی نیز خواهید برد . ۲ـ دیدن ساحر و جادوگر در خواب ، نشانة آن است که […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of