آرنج

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن آرنج در خواب ، بدین معنی است که شما کارهای مهم و خوبی انجام می‌دهید ولی در مقابل ، دستمزد کمی دریافت می‌کنید .
اگر دختری در خواب آرنج خود را رویت کند ، دلیل آن بود که با فردی ثروتمند و بسیار متشخص ازدواج خواهد کرد .
اما اگر خواب ببیند آستینی که قسمت آرنج را می پوشاند کثیف است علامت آن است که بعد از ازدواج فرصت خوبی را برای صاحب خانه شدن از دست می دهد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
آرنجهای قشنگی دارید : ایام خوش نزدیک می شود
آرنجتان کثیف است : به فلاکت می افتید .
آرنجتان درد میکند : مشکلات بسیار
بچه ها از درد آرنج می نالند : بسیار در کارهایتان محتاط باشید .

تعبیر خواب پیشنهادی

قمری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن قمری در خواب بد نیست اما صدایش را خوب ندانسته اند . قمری انسان غریب و مستمندی است که سر راه شما قرار می […]

کاناپه

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید بر روی کاناپه ای لمیده اید ، نشانة آن است که رقبا می کوشند شما را از چشم فرد مورد علاقه تان بیاندازند […]

مشرک

اگر مشرک مسلمان شد ، دلیل که در مسلمانی بمیرد . اگر مشرکی سوی قبله نماز کرد یا شکر حق تعالی گذارد ، دلیل که مسلمان شود ونعمتش زیاده شود […]

آهن ربا

لوک اویتنهاو می گوید : دیدن : دوستانی جدید خواهی داشت پیدا کردن : عاشق خواهید شد لیلا برایت می‌گوید : دیدن آهن‌ربا در خواب ، بدین معنا است که […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of