تعبیر خواب آرنج

تعبیر خواب آرنج

تعبیر خواب آرنج آنلی بیتون

دیدن آرنج در خواب ، بدین معنی است که شما کارهای مهم و خوبی انجام می‌دهید ولی در مقابل ، دستمزد کمی دریافت می‌کنید .
اگر دختری در خواب آرنج خود را رویت کند ، دلیل آن بود که با فردی ثروتمند و بسیار متشخص ازدواج خواهد کرد .
اما اگر خواب ببیند آستینی که قسمت آرنج را می پوشاند کثیف است علامت آن است که بعد از ازدواج فرصت خوبی را برای صاحب خانه شدن از دست می دهد .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب دویدن

تعبیر خواب آرنج ازکتاب سرزمین رویاها

آرنجهای قشنگی دارید : ایام خوش نزدیک می شود
آرنجتان کثیف است : به فلاکت می افتید .
آرنجتان درد میکند : مشکلات بسیار
بچه ها از درد آرنج می نالند : بسیار در کارهایتان محتاط باشید .

 

تعبیر خواب پیشنهادی

دستمال سفره

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن دستمال سفره در خواب ، علامت آن است که در خوشگذرانیهای دسته جمعی حضور فعالانه ای خواهید داشت . ۲ـ اگر زنی در خواب […]

بلوغ

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب ببینید که تازه به سن بلوغ رسیده‌اید ، بیانگر آن است که باید در ایجاد ارتباط با دیگران دقت کنید .

درخت عود

دلیل کند بر مردی نیکو روی ، لطیف طبع ، خوش زبان وتوانگر .

قصد

یوسف نبی علیه السلام گوید : قصد کردن در خواب از بلا برهد

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of