تعبیر خواب آرنج

تعبیر خواب آرنج

تعبیر خواب آرنج آنلی بیتون

دیدن آرنج در خواب ، بدین معنی است که شما کارهای مهم و خوبی انجام می‌دهید ولی در مقابل ، دستمزد کمی دریافت می‌کنید .
اگر دختری در خواب آرنج خود را رویت کند ، دلیل آن بود که با فردی ثروتمند و بسیار متشخص ازدواج خواهد کرد .
اما اگر خواب ببیند آستینی که قسمت آرنج را می پوشاند کثیف است علامت آن است که بعد از ازدواج فرصت خوبی را برای صاحب خانه شدن از دست می دهد .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب دویدن

تعبیر خواب آرنج ازکتاب سرزمین رویاها

آرنجهای قشنگی دارید : ایام خوش نزدیک می شود
آرنجتان کثیف است : به فلاکت می افتید .
آرنجتان درد میکند : مشکلات بسیار
بچه ها از درد آرنج می نالند : بسیار در کارهایتان محتاط باشید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب نمک
تعبیر خواب نمک

تعبیر خواب نمک ابن سیرین تعبیر خواب نمک به معنی سکه سفید(نقره) است . اگر بیند نمک سفید داشت ، دلیل که سکه (زر یا نقره) نقد حاصل کند . […]

درخت عود

دلیل کند بر مردی نیکو روی ، لطیف طبع ، خوش زبان وتوانگر . به این مطلب رای دهید

تسبیح کردن

محمدبن سیرین گوید : تسبیح کردن به خواب ، مطیع بودن است بر فرمان حق . اگر بیند تسبیح می کرد ، دلیل که مطیع است بر فرمان حق و […]

تعبیر خواب آبی
تعبیر خواب آبی

درتعبیر خواب آبی آمده است : لباسهایی به رنگ آبی میخرید : انرژی شما خارق العاده است . تعبیر خواب آبی روشن : شادی بزرگی نصیب فرزندانتان خواهد شد . […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments