تعبیر خواب آرنج

تعبیر خواب آرنج

تعبیر خواب آرنج آنلی بیتون

دیدن آرنج در خواب ، بدین معنی است که شما کارهای مهم و خوبی انجام می‌دهید ولی در مقابل ، دستمزد کمی دریافت می‌کنید .
اگر دختری در خواب آرنج خود را رویت کند ، دلیل آن بود که با فردی ثروتمند و بسیار متشخص ازدواج خواهد کرد .
اما اگر خواب ببیند آستینی که قسمت آرنج را می پوشاند کثیف است علامت آن است که بعد از ازدواج فرصت خوبی را برای صاحب خانه شدن از دست می دهد .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب دویدن

تعبیر خواب آرنج ازکتاب سرزمین رویاها

آرنجهای قشنگی دارید : ایام خوش نزدیک می شود
آرنجتان کثیف است : به فلاکت می افتید .
آرنجتان درد میکند : مشکلات بسیار
بچه ها از درد آرنج می نالند : بسیار در کارهایتان محتاط باشید .

 

تعبیر خواب پیشنهادی

جامه

حضرت دانیال گوید : جامه در خواب ، کسب و کار مرد باشد . اگر جامه خود را نیکو بیند ، دلیل که کسب و کار او نیکو شود . […]

مهره

اگر کسی بیند مهره یافت ، دلیل که به قدر مهره مال یابد یا از سفر راحت بیند . جابرمغربی گوید : دیدن مهره درخواب ، دلیل خدمتکار بود . […]

مثقبه

محمدبن سیرین گوید : اگر دید چوبی به مثقبه سوراخ کرد ، دلیل که به حیله از مردم چیزی ستاند .

چسب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چسب در خواب شما زن یا مردی است خیر و نیکوکار و مصلح که نیکی می کند و می کوشد گسیختگی زندگی دیگران را ترمیم […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments