تعبیر خواب آرنج

تعبیر خواب آرنج

تعبیر خواب آرنج آنلی بیتون

دیدن آرنج در خواب ، بدین معنی است که شما کارهای مهم و خوبی انجام می‌دهید ولی در مقابل ، دستمزد کمی دریافت می‌کنید .
اگر دختری در خواب آرنج خود را رویت کند ، دلیل آن بود که با فردی ثروتمند و بسیار متشخص ازدواج خواهد کرد .
اما اگر خواب ببیند آستینی که قسمت آرنج را می پوشاند کثیف است علامت آن است که بعد از ازدواج فرصت خوبی را برای صاحب خانه شدن از دست می دهد .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب دویدن

تعبیر خواب آرنج ازکتاب سرزمین رویاها

آرنجهای قشنگی دارید : ایام خوش نزدیک می شود
آرنجتان کثیف است : به فلاکت می افتید .
آرنجتان درد میکند : مشکلات بسیار
بچه ها از درد آرنج می نالند : بسیار در کارهایتان محتاط باشید .

 

تعبیر خواب پیشنهادی

آسیاب بادی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یک آسیاب بادی : سودهای متعدد ولی کم ارزش یک آسیاب بادی خیلی بزرگ : شادی و ثروت مسیر پروانه یک آسیاب بادی […]

زیر شیروانی

لوک اویتنهاو می گوید : زیر شیروانی : مشکلاتی ازسر شما رد خواهد شد

روژ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : روژ را نیز زن ها در خواب می بینند و امکان اینکه یک مرد به خواب ببیند کم است مگر در رابطه با یک زن […]

بیسکویت

لیلا برایت می‌گوید : اگر خواب ببینید مشغول پختن بیسکویت هستید ، نشان‌دهنده‌ی شرکت در یک جشن یا مهمانی دوستانه است . آنلی بیتون می‌گوید : خوردن بیسکویت در خواب […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments