تعبیر خواب آرنج

تعبیر خواب آرنج

تعبیر خواب آرنج آنلی بیتون

دیدن آرنج در خواب ، بدین معنی است که شما کارهای مهم و خوبی انجام می‌دهید ولی در مقابل ، دستمزد کمی دریافت می‌کنید .
اگر دختری در خواب آرنج خود را رویت کند ، دلیل آن بود که با فردی ثروتمند و بسیار متشخص ازدواج خواهد کرد .
اما اگر خواب ببیند آستینی که قسمت آرنج را می پوشاند کثیف است علامت آن است که بعد از ازدواج فرصت خوبی را برای صاحب خانه شدن از دست می دهد .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب دویدن

تعبیر خواب آرنج ازکتاب سرزمین رویاها

آرنجهای قشنگی دارید : ایام خوش نزدیک می شود
آرنجتان کثیف است : به فلاکت می افتید .
آرنجتان درد میکند : مشکلات بسیار
بچه ها از درد آرنج می نالند : بسیار در کارهایتان محتاط باشید .

 

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

آسیاب آبی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب آسیاب آبی : خوشبختی شما درآسیاب آبی هستید : طلبتان را وصول میکنید یک معامله گر یا سیاستمدار خواب آسیاب آبی ببیند : […]

ریل راه آهن

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن ریلهای راه آهن در خواب ، علامت ان است که ناگاه در می یابید که کارتان به مراقبت و توجه بیشتری نیاز دارد ، […]

کسوف

لوک اویتنهاو می گوید : کسوف : سستی زود گذر آنلی بیتون می‌گوید : دیدن کسوف در خواب ، علامت نگرانیهای خانوادگی و شکست موقت در حرفه و امور مادی […]

تمبر پستی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن تمبرپستی در خواب ، علامت انظباط کاری و گرفتن پاداش است . ۲ـ استفاده از تمبرهای باطله در خواب ، علامت بدنام شدن است […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments