تعبیر خواب آرواره

تعبیر خواب آرواره

تعبیر خواب آرواره آنلی بیتون

۱ـ تعبیر خواب آرواره  بد هیبت در خواب ، علامت آن است که دوستان نسبت به هم رفتار مطلوبی نخواهند داشت .
۲ـ اگر خواب ببینید در آروارة جانوری وحشی گیر افتاده اید ، نشانة آن است که دشمنان خواهند کوشید به برنامه و کار شما لطمه بزنند .
۳ـ اگر در خواب احساس کنید فک تان درد می کند ، نشانة آن است که در اثر عوض کردن آب وهوا احتمال دارد به بیماری مالاریا دچار شوید .
۴- اگر آرواره نهنگ را ببینید ، نشانه‌ی آن است که شما با بستن یک قرارداد به سود و منفعت فراوانی در زندگی خواهید رسید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب عصبانیت و حمله کردن
تعبیر خواب عصبانیت و حمله کردن

تعبیر خواب عصبانیت و حمله کردن از مطیعی تهرانی  اگر در خواب ببینید که با کسی جر و بحث می‌کنید و او را نمی‌شناسید و این درگیری منجر به عصبانیت […]

عنتر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : عنتر انسانی است دلقک صفت و مقلد و سبک . همان طور که ما این حیوان را در بیداری می شناسیم در خواب نیز انسانی […]

تعبیر خواب لگد خوردن
تعبیر خواب لگد خوردن

تعبیر خواب لگد خوردن ابن سیرین اگر در خواب بیند کسی را لگد زد ، دلیل است حال او بد شود . اگر خواب لگد خوردن ار حیوانی را  ببیند […]

چراغ گاز

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن چراغ گازی در خواب ، علامت محیطهای مطبوع و پیشرفت در زندگی است . ۲ـ دیدن منفجر شدن چراغ گازی در خواب ، علامت […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments