تعبیر خواب آرواره

تعبیر خواب آرواره

تعبیر خواب آرواره آنلی بیتون

۱ـ تعبیر خواب آرواره  بد هیبت در خواب ، علامت آن است که دوستان نسبت به هم رفتار مطلوبی نخواهند داشت .
۲ـ اگر خواب ببینید در آروارة جانوری وحشی گیر افتاده اید ، نشانة آن است که دشمنان خواهند کوشید به برنامه و کار شما لطمه بزنند .
۳ـ اگر در خواب احساس کنید فک تان درد می کند ، نشانة آن است که در اثر عوض کردن آب وهوا احتمال دارد به بیماری مالاریا دچار شوید .
۴- اگر آرواره نهنگ را ببینید ، نشانه‌ی آن است که شما با بستن یک قرارداد به سود و منفعت فراوانی در زندگی خواهید رسید .

تعبیر خواب پیشنهادی

شنالک

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند با کسی شنالک می باخت ، دلیل که مال حرام یابد ، اگر فریاد داشت . اگر فریاد نداشت ، دلیل که با کسی […]

اشتها داشتن

لوک اویتنهاو می گوید : اشتها داشتن : مشکل مادی درکتاب سرزمین رویاها آمده است : اشتهای شما زیاد است : از نزدیکانتان کسی را از دست میدهید . اشتهای […]

پرداخت پول

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب ببینید که به کسی پول می‌دهید ، به این معنا است که به ثروت فراوانی خواهید رسید . اگر در خواب ببینید که […]

جاجیم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جاجیم در خواب تملک کوچک و مال منقول است . احساس مالکیت است نسبت به چیزهای کم ارزش که در اطراف ما یافت می شوند […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments