تعبیر خواب آرواره

تعبیر خواب آرواره

تعبیر خواب آرواره آنلی بیتون

۱ـ تعبیر خواب آرواره  بد هیبت در خواب ، علامت آن است که دوستان نسبت به هم رفتار مطلوبی نخواهند داشت .
۲ـ اگر خواب ببینید در آروارة جانوری وحشی گیر افتاده اید ، نشانة آن است که دشمنان خواهند کوشید به برنامه و کار شما لطمه بزنند .
۳ـ اگر در خواب احساس کنید فک تان درد می کند ، نشانة آن است که در اثر عوض کردن آب وهوا احتمال دارد به بیماری مالاریا دچار شوید .
۴- اگر آرواره نهنگ را ببینید ، نشانه‌ی آن است که شما با بستن یک قرارداد به سود و منفعت فراوانی در زندگی خواهید رسید .

تعبیر خواب پیشنهادی

مد

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن مد دریا در خواب ، علامت پیشرفتن مطلوب کارهاست .

وصیت

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول نوشتن وصیت هستید ، به این معنا است که دست به کارهای مهمی می‌زنید . اگر در خواب مشاهده […]

بیت المقدس

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب بیت المقدس : یک تجربه تلخ در انتظار شماست . شما به بیت المقدس می روید : یک سفر طولانی در پیش دارید […]

پیغام رساندن

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید برای کسی پیغام می برید ، علامت آن است که معاشرانی خوب خواهید داشت و در محیطی دور از اختلاف زندگی خواهید […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of