تعبیر خواب آرواره

تعبیر خواب آرواره

تعبیر خواب آرواره آنلی بیتون

۱ـ تعبیر خواب آرواره  بد هیبت در خواب ، علامت آن است که دوستان نسبت به هم رفتار مطلوبی نخواهند داشت .
۲ـ اگر خواب ببینید در آروارة جانوری وحشی گیر افتاده اید ، نشانة آن است که دشمنان خواهند کوشید به برنامه و کار شما لطمه بزنند .
۳ـ اگر در خواب احساس کنید فک تان درد می کند ، نشانة آن است که در اثر عوض کردن آب وهوا احتمال دارد به بیماری مالاریا دچار شوید .
۴- اگر آرواره نهنگ را ببینید ، نشانه‌ی آن است که شما با بستن یک قرارداد به سود و منفعت فراوانی در زندگی خواهید رسید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تکبیر کردن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی درخواب دید تکبیر می کرد ، دلیل که ازشر دشمنان ایمن شود و در خیرات بر وی گشاده شود . حضرت امام جعفر صادق […]

ارزن

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن ارزن روزی ناگهانی بوی رسد لیلا برایت می‌گوید : کاشتن یا خوردنش در خواب ، نشانه‌ی آرامش و آسایش در زندگی می‌باشد . […]

تعبیر خواب گردو
تعبیر خواب گردو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعبیر گردوی با پوست و گردوی بدون پوست یعنی مغز گردو متفاوت است و این تفاوت کلی است . گردو با پوست مالی است حرام که […]

تیمارستان

لوک اویتنهاو می گوید : تیمارستان : غمی بزرگ هانس کورت می‌گوید : مشاهده‌ی تیمارستان در خواب ، نشان‌دهنده‌ی بروز بیماری و مشکلات است . آنلی بیتون می‌گوید : دیدن […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments