تعبیر خواب آرواره

تعبیر خواب آرواره

تعبیر خواب آرواره آنلی بیتون

۱ـ تعبیر خواب آرواره  بد هیبت در خواب ، علامت آن است که دوستان نسبت به هم رفتار مطلوبی نخواهند داشت .
۲ـ اگر خواب ببینید در آروارة جانوری وحشی گیر افتاده اید ، نشانة آن است که دشمنان خواهند کوشید به برنامه و کار شما لطمه بزنند .
۳ـ اگر در خواب احساس کنید فک تان درد می کند ، نشانة آن است که در اثر عوض کردن آب وهوا احتمال دارد به بیماری مالاریا دچار شوید .
۴- اگر آرواره نهنگ را ببینید ، نشانه‌ی آن است که شما با بستن یک قرارداد به سود و منفعت فراوانی در زندگی خواهید رسید .

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب آبگینه

ابراهیم کرمانی در تعبیر خواب آبگینه می گوید: اگر بیند که در کاسه آبگینه به زن خویش آب داد ، و کاسه آبگینه را نسبت به جوهر زنان کرده اند […]

ظلم

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند بر وی ظلم رفت ، دلیل که بر ظلم کننده نصرت یابد اگر بیند او بر کسی ظلم نمود ، دلیل که مظلوم بر […]

صلیب

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن صلیب در خواب ، نشانة گرفتاری است . سعی کنید به کارهای خود نظم و سامانی بدهید . ۲ـ اگر خواب ببینید کسی صلیب […]

فانوس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید جائی تاریک است و شما فانوسی در دست دارید خواب شما می گوید امیدی در شما به وجود می آید که […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x