تعبیر خواب آرواره

تعبیر خواب آرواره

تعبیر خواب آرواره آنلی بیتون

۱ـ تعبیر خواب آرواره  بد هیبت در خواب ، علامت آن است که دوستان نسبت به هم رفتار مطلوبی نخواهند داشت .
۲ـ اگر خواب ببینید در آروارة جانوری وحشی گیر افتاده اید ، نشانة آن است که دشمنان خواهند کوشید به برنامه و کار شما لطمه بزنند .
۳ـ اگر در خواب احساس کنید فک تان درد می کند ، نشانة آن است که در اثر عوض کردن آب وهوا احتمال دارد به بیماری مالاریا دچار شوید .
۴- اگر آرواره نهنگ را ببینید ، نشانه‌ی آن است که شما با بستن یک قرارداد به سود و منفعت فراوانی در زندگی خواهید رسید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

آسایش و نعمت

آنلی بیتون می‌گوید : اگر دیدید که به آسایش و ثروت رسیده‌اید ، نشانگر آن است که شما در زندگی به کارهایی که دوست دارید و بسیار پر خطراند دست […]

گشنیز

حضرت دانیال گوید : دیدن گشنیز در خواب غم و اندوه است و دانه آن در خواب چیزی نباشد . منوچهر مطیعی تهرانی گوید : گشنیز از سبزی هائی است […]

صدا

لوک اویتنهاو می گوید : صدا کردن کسی را صدا کردن : خبر کسی شما را صدا کند : خود خوری کردن صدای ریزش آب : خوشبختی بزرگ به این […]

تعبیر خواب سوره الحدید

تعبیر خواب سوره الحدید محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره حدید می خواند ، دلیل که روزی به رنج و سختی یابد . ابراهیم کرمانی گوید : توفیق طاعت […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments