تعبیر خواب آرواره

تعبیر خواب آرواره

تعبیر خواب آرواره آنلی بیتون

۱ـ تعبیر خواب آرواره  بد هیبت در خواب ، علامت آن است که دوستان نسبت به هم رفتار مطلوبی نخواهند داشت .
۲ـ اگر خواب ببینید در آروارة جانوری وحشی گیر افتاده اید ، نشانة آن است که دشمنان خواهند کوشید به برنامه و کار شما لطمه بزنند .
۳ـ اگر در خواب احساس کنید فک تان درد می کند ، نشانة آن است که در اثر عوض کردن آب وهوا احتمال دارد به بیماری مالاریا دچار شوید .
۴- اگر آرواره نهنگ را ببینید ، نشانه‌ی آن است که شما با بستن یک قرارداد به سود و منفعت فراوانی در زندگی خواهید رسید .

تعبیر خواب پیشنهادی

خشکسالی

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن خشکسالی در خواب ، نشانة در گرفتن جنگ بین ملتهاست و شکستن کشتی ها در دریا و رفتن بر زمینهایی سوخته و جدایی افراد خانواده […]

دشنام

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند کسی را دشنام می داد ، دلیل بود که آن کس را حال نکو شود . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند کسی را […]

بنا

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید بنایی مشغول ساختن ساختمانی است ، نشانة آن است که به محیط اجتماعی مناسبتری پا خواهید گذاشت . لیلا برایت می‌گوید : […]

گلو

محمدبن سیرین گوید : دیدن گلو درخواب ، دلیل بر امانت است و گذاردن وام . اگر بیند که گلویش از آفت ها سالم بود ، دلیل که امانت نگهدارد […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments