تعبیر خواب آرواره

تعبیر خواب آرواره

تعبیر خواب آرواره آنلی بیتون

۱ـ تعبیر خواب آرواره  بد هیبت در خواب ، علامت آن است که دوستان نسبت به هم رفتار مطلوبی نخواهند داشت .
۲ـ اگر خواب ببینید در آروارة جانوری وحشی گیر افتاده اید ، نشانة آن است که دشمنان خواهند کوشید به برنامه و کار شما لطمه بزنند .
۳ـ اگر در خواب احساس کنید فک تان درد می کند ، نشانة آن است که در اثر عوض کردن آب وهوا احتمال دارد به بیماری مالاریا دچار شوید .
۴- اگر آرواره نهنگ را ببینید ، نشانه‌ی آن است که شما با بستن یک قرارداد به سود و منفعت فراوانی در زندگی خواهید رسید .

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب آلاچیق
تعبیر خواب آلاچیق

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن آلاچیق در خواب ، بدین معنا بود که شما در عشق بسیار خوش شانس هستید . درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب آلاچیق : شما […]

کنگر

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب دید که کنگر داشت و بخورد ، دلیل که غمگین شود ، اگر نخورد ، غم نباشد . منوچهر مطیعی تهرانی گوید : […]

شخم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شخم زدن در خواب تلاشی است در جهت اصلاح امور و صلاح و نیکی که برای بیننده خواب خالی از سود و فایده نیست اگر […]

آسیا

لوک اویتنهاو می گوید : آسیا : سفر درکتاب سرزمین رویاها آمده است : آسیا : بزودی پول درو می کنید . آسیا را روی نقشه مشاهده می کنید : […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments