تعبیر خواب آرواره

تعبیر خواب آرواره

تعبیر خواب آرواره آنلی بیتون

۱ـ تعبیر خواب آرواره  بد هیبت در خواب ، علامت آن است که دوستان نسبت به هم رفتار مطلوبی نخواهند داشت .
۲ـ اگر خواب ببینید در آروارة جانوری وحشی گیر افتاده اید ، نشانة آن است که دشمنان خواهند کوشید به برنامه و کار شما لطمه بزنند .
۳ـ اگر در خواب احساس کنید فک تان درد می کند ، نشانة آن است که در اثر عوض کردن آب وهوا احتمال دارد به بیماری مالاریا دچار شوید .
۴- اگر آرواره نهنگ را ببینید ، نشانه‌ی آن است که شما با بستن یک قرارداد به سود و منفعت فراوانی در زندگی خواهید رسید .

تعبیر خواب پیشنهادی

تنفر

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب احساس کنید از کسی متنفرید ، علامت آن است که اگر مراقب کارهای خود نباشید ، دست به عملی زیانبار خواهید زد . […]

به خطر افتادن

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب ببینید دیگران زندگی شما را به خطر می‌اندازند ، بیانگر آن است که دشمنان شما را فریب می‌دهند و باید بیشتر مراقب خودتان […]

تعبیر خواب سوره الهمزه

تعبیر خواب سوره همزه محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره همزه می خواند ، دلیل که سخن بسیار گوید و نزد مردمان روشناس شود . تعبیر خواب قرآن ابراهیم […]

روغن پسته

یوسف نبی علیه السلام گوید : روغن بادام وپسته میراث به وی رسد

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x