تعبیر خواب آروغ

تعبیر خواب آروغ

تعبیر خواب آروغ ابراهیم کرمانی

اگر بیند که درخواب آروغ برمی آورد ، دلیل بود که سخنی بگوید که او را از آن حرمتی بود .
اگر بیند که با آروغ طعامی بود و از گلویش بیرون آمد ، دلیل کند که اجلش نزدیک بود .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب مدفوع

تعبیر خواب آروغ محمد بن سیرین

اگر دید که آروغ ترش و ناخوش برآورد ، دلیل کند که سخنی گوید که از ان مضرت و خطر بیند ،
اگر دید که آروغ همچون دود برآورد ، دلیل کند که بی هنگام سخنی گوید ، که از آن او را عیب گویند و ملامت کنند و سرانجام از آن پشیمانی خورد .

تعبیر خواب آروغ منوچهر مطیعی تهرانی

آروغ یا باد گلو . اگر کسی ببیند که در خواب آروغ عفن و بد طعم و مزه می زند نشان آنست که در آینده نزدیک سخنی بی جا و نابهنگام و بدون رعایت سود و زیان خویش یا دیگران بر زبان می آورد که موجب سرافکندگی و شرمزدگی می شود . اگر کسی ببیند که آروغ زد و به جای گاز و باد از گلویش غذا بیرون آمد و در دهانش جای گرفت به هیچ وجه سعد نیست و بهتر است بیننده چنین خوابی برای چند هفته از مسافرت و خارج شدن از شهر و دیار خویش خودداری کند چرا که این حالت در خواب نشان فرا رسیدن اجل است . البته باید توجه داشت که این حالت با استفراغ فرق دارد . استفراغ در خواب همانطور که از نامش مستفاد می شود طلب فراغت کردن است و با باد گلو متفاوت است . اگر بیننده ببیند که آروغ زد و دودی از گلویش بیرون آمد گویای آن است که در آینده نزدیک سخنانش موجب ملال و ملالت می شود و در نهایت به زیان او تمام می شود و شایستگی سرزنش و شماتت می یابد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

جام

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که آب به جام برداشت ، دلیل کند که بر مال و زندگی فریفته شود . اگر بیند جام پر آب یا گلاب فرا […]

اسفند دود کردن
تعبیرخواب اسفند دود کردن

تعبیرخواب اسفند دود کردن منوچهر مطیعی تهرانی اسفند یا اسپند دود کردن در خواب نمایانگر هراسی است که از آینده دارید . چنانچه در خواب دیدید که اسفند در آتش […]

نعش کش

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب نعش‌کشی را ببینید ، به این معنا است که دچار شکست و ناامیدی می‌شوید . به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب زنجیر
تعبیر خواب زنجیر

تعبیر خواب زنجیر ابن سیرین زنجیر در خواب ، گناه و معصیت بود . اگر بیند زنجیر را بگسست و بینداخت ، دلیل که از گناه توبه کند و به […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments