تعبیر خواب آروغ

تعبیر خواب آروغ

تعبیر خواب آروغ ابراهیم کرمانی

اگر بیند که درخواب آروغ برمی آورد ، دلیل بود که سخنی بگوید که او را از آن حرمتی بود .
اگر بیند که با آروغ طعامی بود و از گلویش بیرون آمد ، دلیل کند که اجلش نزدیک بود .


تعبیر خواب آروغ محمد بن سیرین

اگر دید که آروغ ترش و ناخوش برآورد ، دلیل کند که سخنی گوید که از ان مضرت و خطر بیند ،
اگر دید که آروغ همچون دود برآورد ، دلیل کند که بی هنگام سخنی گوید ، که از آن او را عیب گویند و ملامت کنند و سرانجام از آن پشیمانی خورد .

تعبیر خواب آروغ منوچهر مطیعی تهرانی

آروغ یا باد گلو . اگر کسی ببیند که در خواب آروغ عفن و بد طعم و مزه می زند نشان آنست که در آینده نزدیک سخنی بی جا و نابهنگام و بدون رعایت سود و زیان خویش یا دیگران بر زبان می آورد که موجب سرافکندگی و شرمزدگی می شود . اگر کسی ببیند که آروغ زد و به جای گاز و باد از گلویش غذا بیرون آمد و در دهانش جای گرفت به هیچ وجه سعد نیست و بهتر است بیننده چنین خوابی برای چند هفته از مسافرت و خارج شدن از شهر و دیار خویش خودداری کند چرا که این حالت در خواب نشان فرا رسیدن اجل است . البته باید توجه داشت که این حالت با استفراغ فرق دارد . استفراغ در خواب همانطور که از نامش مستفاد می شود طلب فراغت کردن است و با باد گلو متفاوت است . اگر بیننده ببیند که آروغ زد و دودی از گلویش بیرون آمد گویای آن است که در آینده نزدیک سخنانش موجب ملال و ملالت می شود و در نهایت به زیان او تمام می شود و شایستگی سرزنش و شماتت می یابد .

تعبیر خواب پیشنهادی

جا سیگاری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جایی دیگر در مورد کلیه وسایل و ابزار تدخین نوشتم . زیر سیگاری هم از ابزار تدخین است و تعبیری مشابه دیگر از ابزار این […]

زوزه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : زوزه را در خواب نمی توان دید . چند چیز هست که در خواب نمی توان آنها را دید ولی می توان حس کرد یا […]

تعبیر خواب دست دادن
تعبیر خواب دست دادن

تعبیر خواب دست دادن لوک اویتنهاو دست دادن با کسی : آشنایی با فردی جدید   تعبیر خواب دست آنلی بیتون ۱ـ اگر دختری در خواب ببیند با بزرگی دست […]

تعبیر خواب سوره الکافرون

تعبیر خواب سوره الکافرون محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره کافرون می خواند ، دلیل که به راه بدعت و به دنیا مغرور شود . سوره لقمان ابراهیم کرمانی […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments