آزمایشگاه

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن آزمایشگاه در خواب ، علامت آن است که در زندگی ، هزینه‌های بسیار غیرمنتظره و ناگهانی برایتان پیش خواهد آمد .
اگر دیدید که در آزمایشگاهی کار می‌کنید بیانگر آن است که در یک موقعیت پیچیده ، گرفتار می‌شوید و احتیاج زیادی به یک هم فکر پیدا خواهید کرد .
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید در آزمایشگاهی هستید ، نشانة آن است که برای انجام کارهایی بیهوده انرژی زیادی تلف می کنید ، در صورتی که می توانید از انرژی خود به نحو مفیدتری استفاده کنید .
اگر خواب ببینید مشغول آزمایشاتی هستید تا اشیاء را به طلا مبدل کنید ، نشانة آن است که سرگرم طراحی نقشه هایی وسیع و جالب خواهید شد ، اما در راه رسیدن به اوج آرزوی خود با شکست روبرو می شوید .
اگر در خواب دیدید که در آزمایشگاهی مشغول می‌باشید ، دلیل بر آن است که شما مشغول طراحی و اجرای نقشه‌های وسیع و بسیار بزرگی می‌باشید اما در زندگی به آن‌ها دست پیدا نمی‌کنید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب آزمایشگاه : یک خطر بزرگ در پیش است
شما در یک آزمایشگاه هستید : امنیت
دیگران در آزمایشگاه کار میکنند : توجه و دقت بسیاری در کارهایتان داشته باشید .

تعبیر خواب پیشنهادی

کندر

اگر دید کندر می خائید دلیل که با کسی گفتگو کند اگر کنر بسیار داشت دلیل معیشت بود

آرام

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن دریایی آرام در خواب و نشانة پایان نومیدی است . ۲ـ اگر خواب ببینید از دیدن دریایی آرام احساس آرامش می کنید ، نشانة […]

خردل

محمدبن سیرین گوید : خوردن خردل در خواب ، دلیل بر غم و اندیشه کند و نیز خوردن آن ، دلیل بر نقصان مال کند یا رنج و بیماری . […]

تعبیر خواب مرغ
تعبیر خواب قفس

تعبیر خواب قفس ابن سیرین تعبیر خواب قفس، دلیل که در جای تنگ گرفتار گردد . معبران گویند در زندانش کنند اگر بیند که قفس بشکست ، دلیل است از […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x