آسایش و نعمت

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر دیدید که به آسایش و ثروت رسیده‌اید ، نشانگر آن است که شما در زندگی به کارهایی که دوست دارید و بسیار پر خطراند دست می‌زنید و با مردی که بسیار شاد و سرزنده می‌باشد ، همنشین خواهید شد .
اگر زنی خواب ببیند که در رفاه و ثروت است ، دلیل بر آن دارد که به لذت‌های زودگذر و بسیار ناپایدار دست می‌یابد . ، این خواب هشداری است برای زنان تا به جستجوی عشقی حقیقی در زندگی خود باشند .

تعبیر خواب پیشنهادی

درخت مورد

دلیل کند بر مردی گران طبع ، که با مردمان ناسازگار است و بعضی گویند : درخت مورد ، دلیل کند بر مردی عجمی فاضل و توانگر دل .

عناب

دیدن عناب به خواب مال است . اگر بیند عناب به کسی داد ، دلیل که راحت به وی رساند . اگر بیند عناب داشت و میخورد ، دلیل که […]

هما

فرشته نیک‌بختی محمدبن سیرین گوید : هما در خواب عز و دولت است . ابراهیم کرمانی گوید : پادشاه بود یا مرد بزرگ خیراندیش .

سینه

محمدبن سیرین گوید : دیدن سینه به خواب ، دلیل بر شریعت باشد . اگر در خواب بیند که سینه او فراخ شد ، دلیل که کارهای او ساخته شود […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of