آسیاب آبی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب آسیاب آبی : خوشبختی
شما درآسیاب آبی هستید : طلبتان را وصول میکنید
یک معامله گر یا سیاستمدار خواب آسیاب آبی ببیند : کارها و معاملات وسعت پیدا میکند .
کشاورزان خواب آسیاب آبی ببینند : یک محصول پر برکت و فراوان
عشاق خواب آسیاب آبی ببینند : ازدواج آنها به خوشبختی می انجامد .
متاء هلها خواب آسیاب آبی ببینند : زندگی زناشوئی خوبی در پیش دارند .
ثروتمندان خواب آسیاب آبی ببینند : ثروتشان باز هم بیشتر خواهد شد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

روشنائی آتش

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی درخواب روشنائی آتش بیند ، چنانکه بدان روشنائی راه توان رفت ، دلیل کند که زاهدی یابد . اگر روشنائی را ایستاده بیند ، […]

نرده

لیلا برایت می‌گوید : مشاهده‌ی نرده در خواب ، بیانگر آن است که باید در انجام کارهای خود دقت کنید . دیدن نرده‌های راه آهن در خواب ، بیانگر غم […]

جوزبویا

محمدبن سیرین گوید : دیدن جوزبویا به خواب ، دلیل بر صلاح دین بود و دانستن علم شریعت . اگر در خواب بیند که جوزبویا خورد ، دلیل که علم […]

ساختمان

لوک اویتنهاو می گوید : ساختمان نیمه ساز : روزهای شلوغ ساختمان در آتش : یک شادی که تشویش جای آنرا گرفته ساختمان مزین : خبرهای خوب آنلی بیتون می‌گوید […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments