تعبیر خواب آشغال

تعبیر خواب آشغال

لیلا برایت می‌گوید :

تعبیر خواب آشغال ، به این  معنی است که زندگی شما به طور شگفت‌انگیزی ، نامطلوب اداره می‌شود .

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن آشغال و زباله در خواب ، نشانه اداره نامطلوب امور زندگی است .
اگر در خواب آشغال دیدید ، به موفقیت بزرگی دست پیدا می‌کنید . اگر دیدید در کیسه آشغال به دنبال چیزی می‌گردید ولی پیدا نمی‌کنید ، دلیل آن بود که به خاطر بی‌احتیاطی و سهل‌انگاری دچار مشکل بزرگی می‌شوید . اگر دیدید که در  آشغال و زباله دانی پولی پیدا کرده‌اید ، نشانه‌ی آن است که دزدها کیف پولتان را از شما می‌دزدند .

دیدن اینکه در سطل آشغال افتاده‌اید، نشانه‌ی آن است که در زندگی موقعیت‌های ناخوشایندی شما را احاطه خواهند کرد . دیدن آشغال ( تفاله ) در خواب ، به معنی زیاد شدن اموال و دارایی شما است .

 

تعبیر خواب آشغال در ورودی خانه

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: اگر بیننده خواب ببیند که در آستانه خانه‌اش زباله و آشغال ریخته شده و آن جا کثیف است چیزی یاحادثه ای یا شخصی موجب تشویش خاطر بیننده خواب می‌شود.
خواب آشغال

تعبیر خواب آشغال در خانه

اگر در خواب مشاهده کنید که در ورودی خانه شما انبوهی از آشغال و زباله ریخته شده و همه جا کثیف شده است اتفاقی یا حادثه ای و یا فردی او را به انجام کاری تشویق می کند.

تعبیر خواب دور ریختن زباله

اگر در خوابببینید که در حال دور ریختن آشغال و زباله داخل سطل زباله هستید تعبیرش این است که زمان آن فرا رسیده که تمامی مسایل و موارد غیر ضروری را از ذهن و افکارتان بیرون کنید.

تعبیر خواب پیشنهادی

اجاق گاز

مهمترین بخش نمادین این خواب می گوید ممکن است در رابطه بابچه‌دار شدن ترس و وحشت شدیدی را تجربه‌می‌کنید و یا سخت در انتظار آن هستید . گفته‌می‌شد که اجاق […]

پشته

محمد بن سیرین گوید : اگر دید که در پشته زمین هامون نشسته بود ، یا بر پشته کوهی ، دلیل است بر مردی بزرگوار ، که شرف و منزلت […]

دست پر مو

آنلی بیتون می‌گوید : اگر دست خود را در خواب پوشیده از مو ببینید ، علامت آن است که بر علیه مردمی بیگناه توطئه می چینید و کسانی با هوشیاری […]

کتاب فروشی

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن کتابفروشی در خواب ، نشانة آن است که در کنار کارهای دیگر به ادبیات علاقمند می شوید .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments