تعبیر خواب آشپزخانه

تعبیر خواب آشپزخانه

آنلی بیتون  در تعبیر خواب آشپزخانه می‌گوید:

۱ـ دیدن آشپزخانه در خواب ، علامت آن است که حوادثی ناگهانی ، شما را غمگین خواهد ساخت .
۲ـ اگر زنی خواب ببینید آشپزخانه اش تمیز و مرتب است ، علامت آن است که اقبال به او رو خواهد کرد .
دیدن آشپزخانه در خواب ، دلالت بر این دارد که بر اثر حوادث غیرمترقبه دچار غم و غصه خواهید شد .
۳- دیدن آشپزخانه در خواب دلیل بر آن است که دوست شما از راه دور برای شما سوغاتی میاورد و یا به یک مهمانی بزرگ دعوت میشوید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک آشپزخانه : حرفهای بسیار زشتی پشت سر شما خواهند زد .
تعبیر خواب آشپزخانه خالی : پول
یک آشپزخانه نامرتب
یک آشپزخانه خیلی مرتب : یک دوست پیش شما می آید .
یک شعله آتش در آشپزخانه : اگر خدمتکار دارید او را عوض خواهید کرد .
یک اجاق گاز در آشپزخانه : غم بزرگ
شما در آشپزخانه غذا درست می کنید : غیبت و پرگویی
یک سر آشپز در آشپز خانه : شما را به شام دعوت خواهند کرد .

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

تربد

محمدبن سیرین گوید : تربد درخواب دیدن ، دلیل بر غم و اندیشه کند . اگر بیند خورد ، دلیل بر زیان مال کند ، به قدر آن که خورده […]

کفگیر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کفگیر در خواب خدمتکار است یا کسی است که خانه و زندگی بیننده خواب را اداره می کند . کفگیر از چیزهایی است که به […]

مدح

لوک اویتنهاو می گوید : کسی را ستودن انجام کاری بدون فکرو بدون مطالعه ۰ ۰ vote Article Rating

رفو کردن

محمدبن سیرین گوید : رفوکردن جامه و چیزهای دیگر ، دلیل بر جنگ و خصومت کند . اگر بیند جامه خویش یا جامه اهل یا دستاری یا مقنعه را رفو […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x