تعبیر خواب آشپزی

تعبیر خواب آشپزی

دیدن آشپزی  و پختن در خواب برای زنان علامت نداشتن پشت و پناه و اینکه باید توجه زیادی به فرزندان خود بکنند آشپز در خواب نماد نیمه فعال و عملکرد طبیعت ماست. اگر کسی در خواب ببیند در آشپز خانه مشغول آشپزی می باشد. نشانه ی آن است باید مراقب اطرافیانتان باشید

لوک اویتنهاو می گوید :

آشپزی : میهمانی شاد

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید گوشت می پزید ، علامت آن است که وظیفه ای دوست داشتنی به شما واگذار خواهد شد و دوستان بزودی به دیدار شما خواهند آمد .
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن آشپز در خواب ، علامت داشتن اوقات خوش است . اگر دیدید که آشپزی را اخراج می‌کنید ، بیانگر آن است که دزدها اموال شما را خواهند ربود . اگر خودتان آشپز بودید ، بدانید که لحظات بسیار خوب را پیش‌رو خواهید داشت .

تعبیر خواب آشپزی از نگاه جابر مغربی :

اگر ببینی چیز خوردنی را روی آتش میپزی و می‌خوری، یـعـنـی حرف‌های خوب و خوش میشنوی.
تعبیر خواب پختن

تعبیر خواب ابن سیرین:

اگر ببینی در حال پختن چیز خوش‌طعمی هستی، یـعـنـی از «پادشاه» به تو سود و منفعت می‌رسد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر بدمزه و ناخوشایند باشد تعبیرش برعکس حالت قبلی می‌باشد .
گر ببینی آتش روشن کرده‌ای تا حلوا بپزی، یـعـنـی به تو حرف خوب و پسندیده‌ای می‌زنند .
اگر ببینی برای کباب و بریان کردن چیزی آتش روشن کرده و آن را کباب نموده و خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن با غم و اندوه به تو رزق و روزی می‌رسد.
اگر ببینی زیر دیگی که داخلش گوشت یا چیز دیگری است، آتش روشن کرده‌ای، یـعـنـی کاری انجام می‌دهی که به خاطر آن به «کدبانو» سود و منفعت می‌رسد، ولی اگر غذایی در آن دیگ  و قابلمه نباشد، یـعـنـی به خاطر آن کار دچار غم و ناراحتی می‌شوی.

تعبیرگری در تعبیر خواب آشپزی می‌گوید:

تعبیر خواب آشپز خانه، زنی خدمتکار می‌باشد. اگر ببینی که آشپزخانه برای تو نمی‌باشد، تعبیر خوب و بد آن به صاحب آشپزخانه برمی‌گردد.

اگر در خواب ببینی در خانۀ خودت آشپزخانه‌ای از خشت درست کرده‌ای، تعبیرش این است که زنی دیندار نصیب تو می‌شود.

اگر از گچ و اجر بنا کرد آن زن بی دیانت می باشد .

اگر در خوابببیند که آشپزخانه ملک او نیست خیر و شر تعبیر ان به صاحب آن آشپزخانه مربوط می شود .

تعبیر خواب پیشنهادی

پرچم

علم به خواب دیدن ، دلیل بر مردی دانا بود یا امامی یا زاهدی یا توانگری یا سخی . اگر بیند که علم داشت ، دلیل که از این مردم […]

زدن

حضرت دانیال گوید : اگر بیند که او را با تازیانه زدند ، چنانکه اثر زدن بر او نمودار شد یا دست و پایش سخت ببستند و چنان زدند که […]

درخت اقاقیا

لوک اویتنهاو می گوید : درخت اقاقیا دیدن : خوشبختی و برد استشمام بوی آن : اختلاس ، یک اختلاس مادی اتفاق خواهد افتاد

کنه

محمدبن سیرین گوید : دیدن کنه درخواب ، دلیل عیال است . اگر بیند کنه اندامش را می خورد ، دلیل که به قدر آن مالش تلف شود . اگر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments