تعبیر خواب آفریقا

تعبیر خواب آفریقا

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

خواب افریقا : منفعت مالی
افریقا را روی نقشه مشاهده می کنید : دارایی شما ازیاد پیدا می کند .
به تنهایی به افریقا سفر می کنید : دوستان جدید پیدا می کنید
با دیگران به افریقا سفر می کنید : مرتکب کارهای بی دلیل و قابل سرزنش خواهیدشد .
دیدن رفتن به افریقا : شادی بزرگ
از افریقا بر می گردید : مصیبت بزرگی در انتظارشماست .
شما به افریقا تبعید شده اید : شانس و خوشبختی .

اگر خواب دیده باشی که خودت آفریقایی شدی یعنی رنگ پوست و بدنتان سیاه باشد و سایر رفتار و اخلاقتان و حتی نحوه ی صحبت کردنتان تغییر کرده باشد ، خبر از رویدادی بزرگی می دهد که در آن دستاوردهای پر ارزشی برای شما در راه خواهد بود و حتی احتمال دارد به مرتبه ای دست پیدا کنید که افراد زیادی از مردم برای تمجید و تقدیر از شما شخصا به نزدتان برسند.

در تعبیر خواب آفریقا آمده است:

دیدن مرده ای از بستگان خودت در قاره آفریقاستنشان دهنده ی این است که خانواده ی همان شخص فوت شده جدیدا در تلاش و همت هستند تا سر و سامانی به زندگی خودشان بدهند که اتفاقا در این زمینه نیز موفق عمل خواهند کرد ، اگر ببینی در چنین مکانی بچه دار می شوید و یا زنان و دختران حامله را رویت می کنی خبر از یک زندگی روشن ، پربار و همراه با سعادت و پیروزی های زیاد در آینده است،

تعبیر خواب آفریقا و یا  اینکه تو را به خاک سپردند خبر از این میدهد که دوران بسیار لذت بخش و متنوعی را در دوران سالمندی خود پشت سر خواهی گذاشت ، و اگر با خبر شدی که برخی از دوستان ، آشنایان و یا مهمان ها قرار است تا از آفریقا به سمت منزل شما حرکت کنند و آماده ی استقبال از آن ها شدی ، نشان دهنده ی ملاقات هایی است که در آن ها منفعت بزرگ و قابل توجهی به شما خواهد رسید.

تعبیر خواب آقریقا

تعبیر خواب پیشنهادی

رمان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب دیدید رمان می خوانید خود را در آینده به کاری مشغول می کنید که سودی ندارد و فقط خستگی برایتان می ماند […]

شهرت

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید فردی مشهور هستید ، نشانة آن است که امیدهای شما به یأس تبدیل می گردد . ۲ـ دیدن اشخاص مشهور در خواب […]

ساطور

محمدبن سیرین گوید : ساطور در خواب ، مردی باشد شجاع و دلیر در میان کارهای آسان و دشوار . اگر بیند که ساطور داشت یاکسی بدو داد ، دلیل […]

شمشاد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شمشاد مردی است نه چندان توانگر و مال دار و نه چندان فقیر و مستمند ولی هر چه دارد می نمایاند و پنهان نمی کند […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments