تعبیر خواب آلات موسیقی

آنلی بیتون می‌گوید:

۱ـ دیدن آلات موسیقی در خواب ، نشانه دست یافتن به لذت موردنظر است .
۲ـ دیدن آلات شکسته و مستعمل موسیقی در خواب ، علامت آن است که دوستان ناسازگار به زندگی شما آسیب خواهند رساند .
۳ـ اگر دختری خواب آلات شکسته و مستعمل موسیقی را ببیند ، نشانه آن است که نیرو و توانایی به دست خواهد آورد و زندگی را به شکل دلخواه تغییر خواهد داد .

 

تعبیر خواب ساز از دید حبیش تفلیسی

اگر فردی در خواب دید که یک نوع ساز یا آلت موسیقی را مینوازد تعبیرش این است که حرف نادرست و باطلی را خواهد گفت ولی اگر در خواب دید که فقط صدای سازی را میشنود تعبیرش این است که حرف دروغ و باطل و نادرستی را خواهد شنید.اگر کسی در خواب ببیند که چندین ساز مینوازد یا صدای چندین ساز را میشنود تعبیرش این است که دچار و غم و اندوهی خواهد شد.

اگر در خواب دیدی که دچار یک بیماری شدی و در حال نواختن سازی هستی تعبیرش این است که از این دنیا می روی یا بیماری تا روز به روز بدتر خواهد شد.اگر در خواب دیدی که سازی را شکستی و آن را دور انداختی یا آن را از دستی داده ای تعبیرش این است که توبه خواهی کرد.

 

تعبیر خواب آلات موسیقی

۱– اگر فقط یک  ساز و آلت موسیقی را نواخته باشی، تعبیرش این است که حرف باطل و دروغ خواهی گفت .
۲– اگر فقط  یک ساز و آلت موسیقی را شنیده باشی، تعبیرش این است که حرف دروغ و باطل می‌شنوی.
۳– اگر  چندین ساز و آلت موسیقی را نواخته یا شنیده باشی، تعبیرش این است که دچار مصیبت و غم و اندوه می‌شوید.
۴– اگر بیمار باشی و در خواب ببینی ساز می‌زنی تعبیرش این است که از دنیا می‌روی یا بیماری تو بدتر می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).
۵– اگر ببینی ساز را شکستی یا دور انداخته‌ای و یا آن را از دست داده‌ای و… تعبیرش این است که توبه می‌کنی و به احتمال خیلی خیلی زیاد از دروغ گفتن توبه می‌کنی.
ولی چون مواردی که در بالا گفته شد کلی بوده و موارد خاصی هم وجود دارد، بنابراین اگر در مورد ساز و آلت موسیقی خاصی چیزی دیده‌ای، در ابتدا به تعبیر همان مراجعه کن، ولی اگر چیزی پیدا نکردی می‌توانی از مطالب بالا استفاده کنی.
به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

به هوش آمدن

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب کسی را به هوش بیاورید ، علامت آن است که با افراد جدیدی همنشین می‌شوید و به مقام‌های بالایی دست پیدا می‌کنید . […]

رینگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : رینگ نشان استحکام است در امور جاری زندگی بیننده خواب . چنانچه ببینید خودرویی دارید که رینگ نو و سالم دارد نشان آن است که […]

انعکاس

لیلا برایت می‌گوید : شنیدن انعکاس صدای خود در خواب ، نشانه‌ی شرکت در یک مهمانی دوستانه است . اگر در خواب خود را در جنگلی ببینید و انعکاس صدای […]

اشک

ابراهیم کرمانی گوید : اگر دید اشگ سرد از چشم او همی بارید ، دلیل که شادی و خرمی یابد . اگر بینداشگ بارید ، دلیل که غمگین و دردمند […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments