آناناس

لوک اویتنهاو می گوید :
آناناس : دعوت شدن به یک ضیافت و یا یک سفره
لیلا برایت می‌گوید :
اگر دیدید در حال خریدن آناناس می‌باشید ، بدانید که روزهای شاد و خوشحال‌کننده‌ای در انتظار شما است .
اگر آناناس بخورید ، دلیل بر این بود که در حال دعوت شدن به یک مهمانی بزرگ می‌باشید .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن آناناس در خواب ، علامت سعادتمند شدن است .
۲ـ اگر خود را در حال چیدن یا خوردن آناناس دیدید ، نشانه‌ی این است که در آینده‌ای نه چندان دور پیروزی درخشانی در انتظار شما می‌باشد .
۳ـ اگر خواب ببینید در هنگام مهیا کردن آناناس برای میز غذا پوست زبر آن دستتان را می خراشد ، علامت آن است که پیرامون موضوعی نگران و پریشان خواهید شد که سرانجام برایتان راحتی و موفقیت به ارمغان خواهد آورد .

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

پخت وپز

آنلی بیتون می‌گوید : خواب آشپزی ، برای زنان ، علامت نداشتن حامی است و اینکه باید از فرزندان خود بیشتر مراقبت کنند . ۰ ۰ vote Article Rating

مادر بزرگ

لوک اویتنهاو می گوید : مادر بزرگ : خبرهای خوب ۰ ۰ vote Article Rating

گلو

محمدبن سیرین گوید : دیدن گلو درخواب ، دلیل بر امانت است و گذاردن وام . اگر بیند که گلویش از آفت ها سالم بود ، دلیل که امانت نگهدارد […]

نانخواه

اگرنانخواه داشت ، دلیل غم است . اگر بیند که نانخواه بینداخت یا به کسی داد ، دلیل است از غم رهائی یابد . ۰ ۰ vote Article Rating

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x