تعبیر خواب آهن ربا

تعبیر خواب آهن ربا

تعبیر خواب آهن ربا لوک اویتنهاو

دیدن : دوستانی جدید خواهی داشت
پیدا کردن : عاشق خواهید شد

تعبیر خواب آهن ربا لیلا برایت

دیدن آهن‌ربا در خواب ، بدین معنا است که با عقل ، درایت و منطق خود ، راه را برای پیشرفت اهدافتان در آینده‌ی نزدیک باز خواهید کرد .
اگر دختری در خواب ببیند که به شدت در حال جذب شدن به سمت آهن‌ربایی است ، نشانه‌ی آن است که تغییر و تحولات خوبی در خانواده صورت خواهد گرفت ، که موجبات شادی و خوشحالی او را در بر خواهد داشت

تعبیر خواب آهن آنلی بیتون

۱ـ دیدن آهن ربا در خواب ، نشانة آن است که با چیدن مقدماتی منطقی برای پیشرفت خود در زندگی ، راهی باز خواهید کرد .
۲ـ اگر دختری در خواب احساس کند آهن ربایی او را به سمت خود جذب می کند ، نشانة آن است که در خانوادة او تحولاتی صورت خواهد گرفت که موجب شادمانی او و اعضای خانواده اش خواهد شد .

تعبیر خواب پیشنهادی

سایه

محمدبن سیرین گوید : سایه در خواب ، بزرگی و هیبت بود و نیز سایه درخواب بزرگی است از پادشاه و همچنین سایه کوچک درتاویل پادشاه بود و سایه دیوار […]

کمان حلاجی

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند کمان حلاجی داشت ، دلیل است منافق بود و نیز گویند زنی ممتنع بخواهد . اگر بیند کمان حلاجی او ضایع شد ، دلیل […]

روشنائی

محمدبن سیرین گوید : دیدن روشنائی به خواب دین هدی است . اگر بیند روشنی او را فراگرفت یا کسی به او داد ، دلیلاست که کسی راه علم و […]

آسایش و نعمت

آنلی بیتون می‌گوید : اگر دیدید که به آسایش و ثروت رسیده‌اید ، نشانگر آن است که شما در زندگی به کارهایی که دوست دارید و بسیار پر خطراند دست […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments