تعبیر خواب آهن

تعبیر خواب آهن

تعبیر خواب آهن ابن سیرین

آهن معمول به خواب دیدن ، خادم بود و اگر نه معمول بود چیزی از متاع دنیا بدو رسد ، به قدر آهن . و اگر کسی بیند که آهن به وی دادند ، دلیل که از متاع دنیا به قدر آن آهن کسی چیزی بدو بخشد.

تعبیر خواب آهن ابراهیم کرمانی

هر آهن کسی به خواب بیند که آن به سبب صلاح دارد ، از منسوب پادشاه بود . و اگر بیند که آهن از سنگ بیرون می آورد ، دلیل کند ه او را سختی پیش آید .

 

تعبیر خواب آهن جابر مغربی

اگر کسی به خواب بیند که آهنگری می کرد و نه اهل آن کار بد ، دلیل که او را با کسی خصومت افتد و اگر آهنگر بود ، دلیل است که بر خیر و منفعت و بعضی از معبران گفته اند : آهنگر به تاویل ، پادشاه بزرگ بود و دادگر .

دیدن آهنگر به خواب ، چون بازگردد و اگر بیند که اهن یا مس همی گداخت ، دلیل کند که این کس مردمان غیبت کند و زشتی گوید .

تعبیر خواب آهن حضرت از امام جعفر صادق فر

هر چیز که از آهن به خواب بیند ، که از سوزن بود ، آنهم منفعت و قوه و ولایت و توانائی و ظفر یافتن بر دشمن بود .

 

تعبیر خواب آهن حضرت یوسف نبی

دیدن آهن ومس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد
دیدن آهن قوت ظفر بود

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن آهن در خواب ، به معنی قوت ، مقاومت ، و گاهی مقاومت در مقابل نقشه‌های خودتان است . اگر دیدید که آهنگری می‌کنید ، بیانگر آن است که دچار زحمت و دردسر زیادی می‌شوید . دیدن آهن گداخته در خواب ، به معنی عشق آتشین است . اگر زنجیر آهنی را در خواب خود دیدید ، بدانید آینده‌ی شما بسیار مبهم و تاریک خواهد بود .

آنلی بیتون می‌گوید :

۱ـ دیدن آهن در خواب ، علامت پریشانی و اندوه در زندگی است .
۲ـ اگر در خواب احساس کنید زیر سنگینی وزن آهن از پا در می آیید ، علامت آن است که از نظر روحی سرگرمیهایی به دست می آورید ، ولی از نظر مادی زیان خواهید دید .
۳ـ اگر خواب ببینید با وسیله ای به آهن ضربه می زنید ، نشانة آن است که فردی خودخواه هستید و با این خود خواهی به دیگران آسیب وارد می کنید .
۴ـ اگر در خواب ببینید تولیدکنندة آهن هستید ، نشانة آن است که برای کسب ثروت به کارهایی نادرست دست می رنید .
۵ـ اگر خواب ببینید آهن می فروشید ، نشانة آن است که در زندگی توفیق چندانی نمی یابید و دوستانتان افرادی قابل معاشرت نخواهند بود .
۶ـ دیدن آهن زنگ زده در خواب علامت فقر و ناامیدی است .
۷ـ اگر در خواب ببینید قیمت آهن لرزان می شود ، علامت آن است که در می یابید ثروت تنها عامل پیروزی در زندگی نیست .
۸ـ اگر در خواب ببینید قیمت آهن گران می شود ، علامت آن است که در تاریکی آینده روزنی پرامید و نورانی خواهید دید .
۹ ـ دیدن آهن گداخته در خواب ، علامت آن است که اگر به درستی از انرژی خود استفاده نکنید ، شکست خواهید خورد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب تکه های آهن : گرفتاری و دردسر در آینده نزدیک
آهن خاکستری : خودتان را بیشتر کنترل کنید .
آهن سیاه : دوستان شما را فریب میدهند .
آهن ذوب شده : خوشبختی
آهن گداخته : مشاجره
آهن می خرید : خبرهایی از خارج از کشور به شما می رسد .
آهن می فروشید : براحتی پول در خواهید آورد .
آهن می برید : موفقیت شما به تاخیر می افتد .
روی آهن چکش می زنید : موفقیت در عشق
یک اطوی آهنی : منفعت مالی

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

پدر خوانده

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ . اگر در خواب پدرخوانده‌ی خود را غمگین و ناراحت دیدید ، بیانگر آن است که دچار مشکلاتی می‌شوید اما اگر او را شاد و […]

کابوس

لوک اویتنهاو می گوید : کابوس : شما بی جهت خود را نگران کرده اید دیدن کابوسهای ترسناک ، نشانة آن است که در حرفه و شغل خو شکست خواهید […]

ماجراجویی

لوک اویتنهاو می گوید : ماجراجویی : خطری بیخ گوش شماست

خیس

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید لباسهایتان خیس شده است ، علامت آن است که برای لذت بردن از امری متحمل زیان خواهید شد . باید از افراد […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments