تعبیر خواب آهو

تعبیر خواب آهو

تعبیر خواب آهو از نظر ابراهیم کرمانی

اگر بیند که آهو رافرا گرفت ، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شود . اگر بیند که گلوی آهو را ببرید ، دلیل که دوشیزگی دختری را به برگیرد . اگر بیند ه آهو را از قفا گلو ببرید ، دلیل که با کنیزکی به خلاف شریعت مجامعت کند . اگر بیند که پوست آهو را بکند ، دلیل که با زنی غریب زنا کند . اگر بیند که پوست آهو همی خورد ، دلیل که او را از زنی خوبروی مالی حاصل شود . اگر بیند که پوست آهو یا گوشت یا پیه او را عاید شد ، دلیل کهم او را از زن مال رسد . اگر بیند که آهو را بکشت ، دلیل که از قبل زن اندوهگین شود .

تعبیر خواب آهو ابن سیرین

اگر بیند که بی آن که گرد آهو رود ، آهو بیفکند ، دلیل کنیزکی یا زنی را دوشیزگی ببرد . اگر بیند که آهو وقت شکار بیفکند ، دلیل که غنیمت یابد . اگر بیند ه آهو در خانه او بمرد ، دلیل که از جهت زن ، غم و اندوه به ا و رسد . اگر بیند که آهو را به سنگ یا تیز زد ، دلیل که سخن ناسزا گوید زنی را .

 

تعبیر خواب آهو جابر مغربی

اگر بیند بچه آهو را گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل کند کمه وی زا از کمنیزکی فرزند آید .

 

تعبیر خواب آهو حضرت امام جعفر صادق

دیدن آهو در خواب بر چهار وجه بود .
اول : زن ،
دوم : کنیزک ،
سوم : فرزند ،
چهارم : منفعت از زنان .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب آهک

تعبیر خواب آهو آنلی بیتون

۱ـ دیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد ، برای افراد جوان نشانة دوستیهای پاک و عمیق است . برای افراد متأهل نشانة زندگی آرام و دور از دغدغه است .
۲ـ اگر خواب ببینید آهو شکار کرده اید ، علامت آن است که در دست دشمن گرفتار خواهید شد و در اهداف خود شکست خواهید خورد .
۳- اگر آهو را در خواب به صورت آزاد دیدید ، دلیل آن بود که شما با تصمیم نادرست ، شانس بزرگی را در زندگی از دست خواهید داد . اگر آهوی رام را دیدید ، با بچه‌های خود اوقات و احوال خوبی خواهید داشت .

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

بارکشیدن

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند که بر پشت بار سبک داشت ، دلیل که به قدر و جنس آن بار وی را منفعت رسد . اگر بیند که […]

درخت ترنج

دلیل کند بر مردی مخالف خود رای و بعضی گویند ، دلیل کند بر مردی صاحب جاه و نعمت .

الهام

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب احساس کنید چیزی خوشایند به شما الهام می‌شود ، بیانگر پیروزی در مقابل مشکلات زندگی است .

همکار

لیلا برایت می‌گوید : اگر خواب ببینید که با همکار خود به گردش می‌روید ، بیانگر آن است که روزهای شادی خواهید داشت .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x