تعبیر خواب آهک

تعبیر خواب آهک

تعبیر خواب آهک حضرت دانیال

اگر کسی بیند که با آهک ، موی از تن بسترد ، دلیل که اگر مال دارد ، به قدر آن موی که بسترده بود ، او را مال حاصل گردد و اگر غمگین بود از غم فرج یابد و اگر وام دارد وامش گذارده گردد .

 

تعبیر خواب آهک محمد بن سیرین

آهک کردن در خواب ، توانگر را زیادی مال و درویش را گذاردن وام و کارفران را نشان مسلمانی باشد .

 

تعبیر خواب آهک حضرت اما جعفر صادق

آهک در خواب بر سه وجه بود .
اول : خبر بد ،
دوم : سخنهای زشت ناخوش ،
سوم : کارهای دشوار .
و تعمیروساخت بنا با آهک تعبیر خوبی ندارد

تعبیر خواب آهک حضرت لیلا برایت

اگر خود را در حال پختن آهک دیدید ، معنی آن این است که باید برای داشتن زندگی بهتر تلاش زیادی از خود نشان دهید . اگر خود را در کوره‌ی آهک‌پزی دیدید ، علامت آن است که عمری طولانی و بسیار پر ارزش خواهید داشت .

 

تعبیر خواب آهک آنلی بیتون

دیدن آهک در خواب ، دلالت بر آن دارد که بعد از مدت‌ها سختی و مرارت در زندگی ، به سوی سعادت و خوشبختی گام خواهید برداشت .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک کپه آهک : شانسهای کوچکی در آینده نصیبتان می شود .
آهک می خرید : در کارهایتان ترقی خواهید کرد .
با آهک کار می کنید : شما را از نظر احساسات مورد آزمایش قرار می دهند .
در ساختن چیزی آهک بکار می برید : مراقب دشمن باشید .

به این مطلب رای دهید
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب خرید خانه
تعبیر خواب خانه خریدن

تعبیر خواب خانه خریدن ابراهیم کرمانی تعبیر خواب خانه خریدن اگر که در آهنی داشته باشد، یعنی ثروتمند شود. اگر در خانه او از نقره  است، یعنی باید از گناهانش […]

عروس

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است ، نشانة آن است که بزودی ارثی به او می رسد . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند از […]

سوره الصف

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که سوره صف می خواند ، دلیل که در راه حق تعالی غزا و خیرات کند . ابراهیم کرمانی گوید : پیوسته رضای خدای […]

زردآلو

محمدبن سیرین گوید : زردآلو چون به وقت بود وطعم شیرین ، دلیل است به عدد هر زردآلویی که خورد او را دیناری حاصل شود . اگر زردآلو ترش بود […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments