تعبیر خواب آهک

تعبیر خواب آهک

تعبیر خواب آهک حضرت دانیال

اگر کسی بیند که با آهک ، موی از تن بسترد ، دلیل که اگر مال دارد ، به قدر آن موی که بسترده بود ، او را مال حاصل گردد و اگر غمگین بود از غم فرج یابد و اگر وام دارد وامش گذارده گردد .

 

تعبیر خواب آهک محمد بن سیرین

آهک کردن در خواب ، توانگر را زیادی مال و درویش را گذاردن وام و کارفران را نشان مسلمانی باشد .

 

تعبیر خواب آهک حضرت اما جعفر صادق

آهک در خواب بر سه وجه بود .
اول : خبر بد ،
دوم : سخنهای زشت ناخوش ،
سوم : کارهای دشوار .
و تعمیروساخت بنا با آهک تعبیر خوبی ندارد

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب آبگینه

تعبیر خواب آهک حضرت لیلا برایت

اگر خود را در حال پختن آهک دیدید ، معنی آن این است که باید برای داشتن زندگی بهتر تلاش زیادی از خود نشان دهید . اگر خود را در کوره‌ی آهک‌پزی دیدید ، علامت آن است که عمری طولانی و بسیار پر ارزش خواهید داشت .

 

تعبیر خواب آهک آنلی بیتون

دیدن آهک در خواب ، دلالت بر آن دارد که بعد از مدت‌ها سختی و مرارت در زندگی ، به سوی سعادت و خوشبختی گام خواهید برداشت .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک کپه آهک : شانسهای کوچکی در آینده نصیبتان می شود .
آهک می خرید : در کارهایتان ترقی خواهید کرد .
با آهک کار می کنید : شما را از نظر احساسات مورد آزمایش قرار می دهند .
در ساختن چیزی آهک بکار می برید : مراقب دشمن باشید .

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

تذکر دادن

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب ببینید که به کسی تذکر می‌دهید ، نشان‌دهنده‌ی آن است که با انجام کارهای خوب نزد اطرافیان محبوبیت به دست می‌آورید .

سریشم

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که سریشم داشت ، دلیل است که به قدر آن غم عیال خورد . اگر بیند که به سریشم چیزی چسبانید ، دلیل که […]

ماش

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که ماش پخته خورد ، دلیل که اندکی مال یابد . اگر بیند که ماش خام خورد ، دلیل غم است . جابرمغربی گوید […]

بو

لیلا برایت می‌گوید : استشمام بوهای خوب در خواب ، بیانگر داشتن لحظات خوب است . و استشمام بوهای بد در خواب ، بیانگر غم و ناراحتی است .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x