آه و ناله

تعبیر خواب آه و ناله

تعبیر خواب آه و ناله درکتاب سرزمین رویاها آمده  :

خواب آه و ناله : شادی
گریه و زاری : فرد مورد علاقه تان را از دست خواهید داد
بچه ها آه و ناله می کنند : پول
افراد فامیل آه و ناله می کنند : باید خرجهایتان را کمتر کنید

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب ترس

تعبیر خواب پیشنهادی

برنشیت

هانس کورت می‌گوید : مبتلا شدن به بیماری برنشیت در خواب ، بیانگر آن است که به خاطر بیماری قادر به انجام باقی کارها نیستید . درد کشیدن از بیماری […]

سربریدن

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید سراز بدن شما جدا شده است ، نشانة شکست در کار و مغلوب شدن است . ۲ـ اگر خواب ببینید سر از […]

انگشت

فروید گوید : اگر از انگشت شست او شراره آتش بلند شد و از انگشت اشاره اش خون بیرون جهید ، با مادر زن خود فساد و خیانت کند . […]

سیمان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سیمان امور دست و پاگیر و گرفتاری است . چنانچه در خواب ببینید که سیمان درست می کنید به کاری دست و پاگیر و شلوغ […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x