آه و ناله

تعبیر خواب آه و ناله

تعبیر خواب آه و ناله درکتاب سرزمین رویاها آمده  :

خواب آه و ناله : شادی
گریه و زاری : فرد مورد علاقه تان را از دست خواهید داد
بچه ها آه و ناله می کنند : پول
افراد فامیل آه و ناله می کنند : باید خرجهایتان را کمتر کنید

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب ترس

تعبیر خواب پیشنهادی

بهار

محمد بن سیرین گوید : بهار در وقت بهار پادشاه است . اگر به خواب بیند که فصل بهار است و هوا نامعتدل ، چنانکه از گرمی و سردی مردمان […]

تعبیر خواب شب
تعبیر خواب شب

اگر در خواب بیند شب تاریک بود ، دلیل غم و اندوه بود . اگر روشن بود یا ماهتاب ، دلیل خرمی بود . تعبیر خواب شب ابراهیم کرمانی: اگر […]

خصی کردن

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند خویشتن را خصی کرد ، دلیل که به هنگام نبرد با دشمن خوار و زبون گردد ، لکن به طاعت حق تعالی راغب شود […]

قابلمه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : در این جا منظور از قابلمه دیگی است کوچک و دردار که در آن چفت و بست دارد و بسته می شود و گاه نیز […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments