آه و ناله

تعبیر خواب آه و ناله

تعبیر خواب آه و ناله درکتاب سرزمین رویاها آمده  :

خواب آه و ناله : شادی
گریه و زاری : فرد مورد علاقه تان را از دست خواهید داد
بچه ها آه و ناله می کنند : پول
افراد فامیل آه و ناله می کنند : باید خرجهایتان را کمتر کنید

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب ترس
به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب جوجه
تعبیر خواب جوجه

تعبیر خواب جوجه منوچهر مطیعی تهرانی جوجه در خواب های ما سود و نتیجه خدمت و محصول کار و خلاصه بازده چیزهایی است که اصل آن موجه و خوب باشد […]

کامیون

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کامیون در خواب های ما تعبیر واحد و خاصی ندارد و اشاره به چیزهای مختلفی می تواند باشد . این تغییر در تعبیر و اختلاف […]

درو کردن
تعبیر خواب درو کردن

تعبیر خواب درو کردن از آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید کشاورزان محصولات خود را درو می کنند ، علامت آن است که به سعادت و شادمانی دست خواهید یافت […]

مسکه

روغن تازه بود . دیدن مسکه در خواب ، دلیل بر مال حلال است . اگر دید مسکه داشت و بخورد ، دلیل که به قدر آن مال یابد دیدن […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments