آوار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن آوار خوب نیست نه برای زن و نه برای مرد . اگر کسی در خواب شاهد فرو ریختن آوار باشد خواب او از حادثه ای غیر مترقبه خبر می دهد و اگر ببیند آوار از جایی که می شناسد پایین آمد در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد می آید و اگر جایی که آوار آمده نا آشنا باشد حادثه قطعی است لیکن سهم بیننده خواب از نتایج آن مختصر است . اگر آوار در خانه خودش باشد تنزل مقام میابد ونزد مردم ارزش و اهمیت خود را ازدست می دهد . به هر حال دیدن آوار در خواب نیکو نیست .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب مهمانی
تعبر خواب مهمانی

تعبر خواب مهمانی  ، دلیل بر اجتماع بود در چیزی . اگر بیند قومی را به مهمانی خواند ، دلیل بر کاری بود که او را از شغل ها باز […]

وکیل

جاحظ گوید : اگر در خواب بیند وکیل پادشاه بود و در کار خود منصف بود ، دلیل اقبال است . اگر بیند وکیل قاضی است ، دلیل همین است […]

دستشوئی

محمد بن سیرین گوید : اگر کسی درخواب بیند که توالت همی ساخت ، دلیل کند که به جمع کردن مال دنیا ، حریص گردد و راغب گردد و نخواهد […]

دیدن سید
تعبیر خواب سید

تعبیر خواب سید از نظر استاد طباطبایی تعبیر خواب سید اگر  که دیده باشیبه شما پولی را به عنوان عیدی میدهد و یا بطور کلی دلیل این کار مشخص نیست […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments